Planens syfte är att tillskapa 5 nya bostadstomter och ett flerbostadshus med 6 lägenheter för permanent- och fritidsboende inom Lien 2:3 samt möjliggöra ett nytt parhus med 2 lägenheter för permanent- och fritidsboende inom Lien 2:12 som ersättning för befintligt hus. Detaljplanen vann laga kraft 2021-05-28 

Antagandehandlingar 2021-05-06

Detaljplanen har antagits i samhällsbyggnadsnämnden. Detaljplanen vann laga kraft 2021-05-28 

pdf Antagandebeslut  (131 KB)

pdf Anslag samhällsbyggnadsnämnden (360 KB)

pdf Planbeskrivning  (2.14 MB)

pdf Plankarta (981 KB)

pdf Illustrationskarta (560 KB)

pdf Granskningsutlåtande (309 KB)

Fastighetsförteckning kan fås på begäran 

Antagandehandlingar 2019-10-15 (Överprövat beslut) 

pdf Antagandebeslut (707 KB)

pdf Planbeskrivning (887 KB)

pdf Plankarta (986 KB)

pdf Illustrationskarta (559 KB)

pdf Granskningsutlåtande (295 KB)

Antagandehandlingar 2019-06-11 (Överprövat beslut)

pdf Antagandebeslut Lien 2:3 2:12 mfl (696 KB)

pdf Planbeskrivning (887 KB)

pdf Plankarta (985 KB)

pdf Illustrationskarta (559 KB)

pdf Utställningsutlåtande (294 KB)

Antagandehandlingar 2019-01-29 (Överprövat beslut)

pdf Antagandehandlingar (16 MB)

Utställning till och med 2017-05-29

Utställningshandlingar:

pdf Kungörelse (82 KB)

pdf Plankarta (908 KB)

pdf Planbeskrivning (890 KB)

pdf Samrådsredogörelse (212 KB)

pdf Illustration (551 KB)

pdf Sektioner alt D (573 KB)

Utredningar:

pdf BeräkningsPM  (1.07 MB)

pdf Bilaga 1 BeräkningsPM (847 KB)

pdf PM Översiktlig geoteknisk undersökning (1.87 MB)

pdf Dagvattenutredning (2.28 MB)

pdf Trafikutredning  (784 KB)

pdf Övergripande riskbedömning farligt gods  (1.00 MB)

pdf Bullerutredning (475 KB)

pdf PM Skredrisk (1.14 MB)

pdf PlanMKB avseende skredrisk (846 KB)