Planens syfte är att tillskapa 5 nya bostadstomter och ett flerbostadshus med 6 lägenheter för permanent- och fritidsboende inom Lien 2:3 samt möjliggöra ett nytt parhus med 2 lägenheter för permanent- och fritidsboende inom Lien 2:12 som ersättning för befintligt hus.

Antagandehandlingar 2019-10-15

pdf Antagandebeslut (707 KB)

pdf Planbeskrivning (887 KB)

pdf Plankarta (986 KB)

pdf Illustrationskarta (559 KB)

pdf Granskningsutlåtande (295 KB)

Antagandehandlingar 2019-06-11 (Överprövat beslut)

pdf Antagandebeslut Lien 2:3 2:12 mfl (696 KB)

pdf Planbeskrivning (887 KB)

pdf Plankarta (985 KB)

pdf Illustrationskarta (559 KB)

pdf Utställningsutlåtande (294 KB)

Antagandehandlingar 2019-01-29 (Överprövat beslut)

pdf Antagandehandlingar (16 MB)

Utställning till och med 2017-05-29

Utställningshandlingar:

pdf Kungörelse (82 KB)

pdf Plankarta (908 KB)

pdf Planbeskrivning (890 KB)

pdf Samrådsredogörelse (212 KB)

pdf Illustration (551 KB)

pdf Sektioner alt D (573 KB)

Utredningar:

pdf Dagvattenutredning (2.18 MB)

pdf Bullerutredning (475 KB)

pdf PM Skredrisk (1.14 MB)

pdf PlanMKB avseende skredrisk (846 KB)

pdf PM Översiktlig geoteknisk undersökning (1014 KB)

pdf Geoteknisk undersökning jordartsprotokoll (685 KB)

pdf Geoteknisk undersökning Bilaga 2-1 (580 KB)

pdf Geoteknisk undersökning ritning G001001 (687 KB)

pdf Geoteknisk undersökning ritning G001002 (490 KB)

pdf Geoteknisk undersökning ritning G001003 (500 KB)

pdf Geoteknisk undersökning ritning G001004 (498 KB)

pdf Geoteknisk undersökning ritning G001005 (497 KB)

pdf Geoteknisk undersökning ritning G001006 (490 KB)