Planens huvudsyfte är att möjliggöra uppförandet av en ny panncentral/värmeanläggning och därtill tillhörande inrättningar på del av Forsa 2:5. Planen syftar även till att det ska vara möjligt att uppföra upplag/förråd och garage samt personalutrymmen med mera inom fastigheten.

Detaljplanen vann laga kraft 2021-04-21

Handlingar:

Antagande 2021-03-25

pdf Plankarta (611 KB)

pdf Planbeskrivning (2.27 MB)

pdf Illustrationskarta (757 KB)

pdf Granskningsutlåtande (585 KB)

pdf Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnd 2021-03-25 (155 KB)  

Granskning (2020-12-18 - 2021-01-15)

pdf Följebrev (182 KB)

pdf Plankarta (569 KB)

pdf Planbeskrivning  (2.39 MB)

pdf Illustrationskarta (724 KB)

pdf Samrådsredogörelse (307 KB)

Samråd (2020-05-19 - 2020-06-09)

pdf Följebrev (181 KB)

pdf Plankarta (566 KB)

pdf Planbeskrivning (2.47 MB)

pdf Illustrationskarta (725 KB)

pdf Undersökning av betydande miljöpåverkan (238 KB)

Utredningar:

  pdf Bullerutredning (352 KB)

  pdf Spridningsberäkningar buller och luft (6.36 MB)