Planens huvudsyfte är att möjliggöra uppförandet av en ny panncentral/värmeanläggning och därtill tillhörande inrättningar på del av Forsa 2:5. Planen syftar även till att det ska vara möjligt att uppföra upplag/förråd och garage samt personalutrymmen med mera inom fastigheten.

Samrådshandlingar:

Samråd pågår till och med 2020-06-09

pdf Följebrev (181 KB)

pdf Plankarta (566 KB)

pdf Planbeskrivning (2.47 MB)

pdf Illustrationskarta (725 KB)

pdf Undersökning av betydande miljöpåverkan (238 KB)