Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av en aktivitetshall på del av Forsa 2:5. Aktivitetshallen avses bland annat inrymma racketsporter såsom tennisbana, paddeltennisbana, bordtennis, gym. Planen syftar även till att byggnaden ska kunna inrymma mindre kontorsverksamhet samt förråd och lager.

Granskningshandlingar (sista svarsdag 2020-05-31)

pdf Underrättelse om granskning (182 KB)

pdf Planbeskrivning (1.38 MB)

pdf Plankarta S (638 KB)

pdf Plankarta N (635 KB)

pdf Illustrationskarta (375 KB)

pdf Samrådsredogörelse (531 KB)

Samrådshandlingar (tom 2020-03-02)

pdf Följebrev (180 KB)

pdf Planbeskrivning (2.00 MB)

pdf Plankarta del 1 (636 KB)

pdf Plankarta del 2 (689 KB)

pdf Illustrationskarta (355 KB)

pdf Principskisser fasadutformning åre Sportcenter (4.42 MB)

Utredningar

pdf Solstudie (1.12 MB)

pdf Dagvattenutredning 2020-04-16 (833 KB)

pdf Miljöteknisk markundersökning Duved PM 2017 06 22 (203 KB)

pdf Geoteknisk undersökning 2017 07 07 (1.03 MB)

pdf Översiktlig dagvattenhantering Åre sportcenter (817 KB)

pdf PM grundläggning (131 KB)