Bild: Torvtaket

Syftet med detaljplanen är att uppföra ett friliggande flerbostadshus med garage i källaren söder om den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden Torvtaket på fastigheten Åre Prästbord 1:5.

Stor vikt läggs vid att Torvtakets kulturhistoriska värden bevaras. Materialval och färgsättning på den tillkommande byggnaden ska göras med hänsyn till den omgivande kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen. Byggnadens fasad ska ges ett livfullt uttryck, till exempel genom texturskillnader, reliefverkan och mönsterverkan.

Handlingar

Samråd (2019-01-31 till och med 2019-02-22)

pdf Plankarta (327 KB)

pdf Illustrationskarta (734 KB)

pdf Planbeskrivning (970 KB)

pdf Undersökning av betydande miljöpåverkan (219 KB)

pdf Följebrev (204 KB)

Utredningar och bilagor

pdf Antikvarisk undersökning och konsekvensbeskrivning (2.21 MB)

pdf Markteknisk undersökning/geoteknik (1.06 MB)

pdf Projekterings PM/geoteknik (627 KB)

pdf Dagvattenutredning (1.06 MB)

 
Grundkarta och fastighetsförteckning ges ut på begäran.