Antagandehandlingar

pdf Plankarta (513 KB)

pdf Planbeskrivning (251 KB)

pdf Granskningsutlåtande (297 KB)

pdf Illustrationskarta (1.49 MB)

Granskning 2

2017-06-12 – 2017-07-14

pdf Följebrev (29 KB)  

Plankarta

Planbeskrivning

pdf Granskningsutlåtande (154 KB)

Utredningar finns längst ned på sidan.

Äldre handlingar

icon Kungörelse (30.2 kB)
icon Plan- och genomförandebeskrivning (152.98 kB)
icon Plankarta (607.41 kB)
pdf Illustrationsplan (262 KB)
pdf Illustration Sektioner (289 KB)
icon Samrådsredogörelse (125.48 kB)
icon Karta för fastighetskonsekvenser (303.08 kB)
icon Grundkarta (231.02 kB)

Fastighetsförteckning lämnas ut på begäran.

Utredningar

icon Dagvattenhanteringsplan (1.05 MB)
icon Bilaga till dagvattenhanteringsplan (339.29 kB)
pdf Trafikbullerutredning (365 KB)
icon Trafikbullerkarta (402.9 kB)
icon PM riskbedömning närhet till järnväg (497.58 kB)
icon Rapport riskanalys E14 (1.19 MB)