Syftet med planprocessen är att pröva byggrätter för 5 st flerbostadshus längs Kabinbanevägen och två flerbostadshus vid Årevägen med byggrätt för ett gatuhus och ett gårdshus. Planen tillåter kommersiella lokaler i bottenvåningen.

 

Planen antogs av samhällsbyggnadsnämnden 2020-12-10 och har sedan blivit överklagad till Mark- och miljödomstolen. Planen vann laga kraft 2022-06-01.

Antagandehandlingar 2020-12-10

  pdf Följebrev (93 KB)

  pdf Planbeskrivning (1.08 MB)

  pdf Plankarta (435 KB)

  pdf Illustrationskarta (220 KB)

  pdf Granskningsutlåtande  (426 KB)

  pdf Antagandebeslut (1.35 MB)

Granskningshandlingar 2020-07-13 - 2020-08-10

pdf Följebrev (181 KB)

pdf Planbeskrivning (1.08 MB)

pdf Plankarta (504 KB)

pdf Illustrationskarta (584 KB)

pdf Granskningsutlåtande (210 KB)