Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige 2016-06-28. Antagandet överklagades och Mark- och miljödomstolen beslutade 2017-08-30 att upphäva kommunens beslut om antagande.

Planhandlingarna arbetas nu om. Detaljplanen kommer att skickas ut på granskning igen när de nya handlingarna är färdigställda, då blir handlingarna också tillgängliga här på hemsidan.