Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige 2016-06-28. Antagandet överklagades och Mark- och miljödomstolen beslutade 2017-08-30 att upphäva kommunens beslut om antagande.

Planhandlingarna arbetas nu om och detaljplanen kommer att gå ut på granskning igen under våren 2019.