Syftet med detaljplanen är att skapa utrymme för en landbaserad fiskodling. Planområdet omfattar del av fastigheten Västgård 1:1 i Kall och omfattar cirka 3 hektar.

Planförslaget bedöms inte avvika från översiktsplanen.

Planens genomförande antas medföra en betydande miljöpåverkan, så en miljöbedömning genomförs och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats tillsammans med det tillstånd som har sökts för verksamheten enligt miljöbalken. Strandskydd avses att upphävas inom planområdet.

Detaljplanen överklagades till Mark- och miljödomstolen som avvisade överklagandet.

Detaljplanen vann laga kraft 10 oktober 2019.

Antagande

pdf Plankarta (292 KB)

pdf Planbeskrivning (8.83 MB)

pdf Granskningsutlåtande (214 KB)

pdf Illustration (327 KB)

pdf Deldom Miljötillstånd mål nr 185-17 (608 KB)

pdf Särskild sammanställning av miljöbedömning (85 KB)

Granskning

pdf Följebrev kungörelse (303 KB)

pdf Planbeskrivning (3.07 MB)

pdf Illustration (318 KB)

pdf Plankarta  (288 KB)

pdf Miljökonsekvensbeskrivning (1.51 MB)  

pdf Geoteknik borrpunkter (128 KB)

pdf Markteknisk undersökningsrapport Hygget (734 KB)

pdf PM Geoteknik Hygget (272 KB)

pdf Grundkarta (172 KB)

pdf Naturvärdes inventering 3 områden (1.60 MB)

pdf Arkeologisk utredning 3 områden (672 KB)