Syftet med detaljplanen är att skapa cirka 135 nya bostäder för permanentboende i centrala Åre. I planeringen ingår också att förbättra förhållanden för angöring och parkering vid Åre skola.

Den nya bebyggelsens placering syftar till att tillvarata sol och utsikt för de många nya lägenheterna. Husens gestaltning syftar till att, så harmoniskt som möjligt, infoga dem i det storslagna landskapet.

 

Detaljplanen är överklagad till mark- och miljödomstolen (2021-04-23)

Handlingar:

Antagande 2021-03-25

pdf Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnd 2021-03-25 (811 KB)

pdf Granskningsutlåtande (188 KB)

pdf Plankarta (944 KB)

pdf Planbeskrivning (3.06 MB)

pdf Illustrationskarta (1.13 MB)

Uppdaterad riskutredning under rubriken "Utredningar" nedan.

Granskning (2017-12-27 - 2018-07-19)

pdf Följebrev (300 KB)

pdf Plankarta (665 KB)

pdf Planbeskrivning (3.27 MB)

pdf Illustrationskarta (1.59 MB)

pdf Samrådsredogörelse (377 KB)

Uppdaterad trafikbullerutredning under rubriken ”Utredningar” nedan.
Fastighetsförteckning ges ut på begäran.

Samråd (2017-03-20 - 2017-04-10)

pdf Följebrev (292 KB)  

pdf Plankarta A3 (763 KB)  
(Totten 1:42 utgår från planläggningen. )
pdf Illustrationskarta (1.66 MB)  

pdf Behovsbedömning (859 KB)

Utredningar

pdf Trafikbullerutredning rev 1
(653 KB)

pdf Trafikbuller (412 KB)  

pdf Riskutredning rev 1 (948 KB)

pdf Riskutredning (1.64 MB)  

pdf PM Geoteknik (350 KB)  

pdf Mark o trafik PROFIL (64 KB)  

pdf Mark o trafik PLAN 1 1000 (232 KB)  

pdf Mark o trafik PLAN 1 500 (163 KB)  

pdf Dagvattenutredning (986 KB)  

pdf Bilaga 1 Dagvattenutredning (100 KB)