Illustration Bräckegården

 

Antagande av förslag till detaljplan för flerbostadshus vid Bräckegården på fastigheterna Bräcke 3:1 med flera i Åre by.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utbyggnad av bostäder, centrumverksamhet och hotell på nuvarande Bräckegården. Planförslaget bedöms inte strida mot Översiktsplanen för Åre kommun (2017). Detaljplanen upprättas med standardförfarande. Planens genomförande antas inte medföra en betydande miljöpåverkan, så en miljöbedömning genomförs därför inte. Länsstyrelsen beslutade 2019-07-08 att överpröva kommunens beslut att anta detaljplanen med anledning av att det saknades bestämmelser på plankartan gällande trafikbuller. Planhandlingen har kompletterats kring trafikbuller och antogs i Samhällsbyggnadsnämnden 2019-10-15.

Antagandehandlingar

pdf Granskningsutlåtande antagande (662 KB)

pdf Plankarta antagande (543 KB)

pdf Illustrationskarta antagande (808 KB)

pdf Planbeskrivning antagande (1.61 MB)  

Antagandehandlingar 2019-06-27

pdf Granskningsutlåtande antagande (404 KB)

pdf Plankarta antagande (542 KB)

pdf Illustrationskarta antagande (809 KB)

pdf Planbeskrivning antagande (1.66 MB)

Granskningshandlingar, granskning mellan 2019-03-01 till och med 2019-03-24.

pdf Underrättelse (185 KB)

pdf Plankarta (498 KB)

pdf Illustrationskarta (805 KB)

pdf Planbeskrivning (2.79 MB)

pdf Samrådsredogörelse (3.07 MB)

Ytterligare utredningar har tillkommit efter samrådsskedet, se under rubriken utredningar

Samrådshandlingar

pdf Följebrev (146 KB)

pdf Plankarta (340 KB)

pdf Illustrationskarta (361 KB)

pdf Planbeskrivning (1.48 MB)

pdf Behovsbedömning (204 KB)

Utredningar


Handlingar:

pdf Bullerutredning 2019-09-12 (5.81 MB)

pdf Dagvatten del 2 2019-02-07 (2.11 MB)

pdf Avrinning, skred och slamströmmar 2019-01-30 (5.16 MB)

pdf Avrinning, skred och slamströmmar Bilaga 2 Antecknar fältinventering Bräckebäcken 2019-01-30 (19.66 MB)

pdf Avrinning, skred och slamströmmar Bilaga 3 Bottenprofil och bäcksektioner 2019-01-30 (266 KB)

pdf Avrinning, skred och slamströmmar Bilaga 4 Stabilitetsberäkningar 2019-01-30 (5.48 MB)

pdf Avrinning, skred och slamströmmar Bilaga 5 Avrinnings och erosionsförhållanden 2019-01-30 (23.58 MB)

pdf Avrinning, skred och slamströmmar Bilaga 1 MUR 2019-01-30 (1.31 MB)

pdf Antikvarisk förundersökning 2017 (5.30 MB)

pdf Buller 2018-08-30 (3.62 MB)

pdf Buller 2017-12-15 (1.81 MB)

pdf Dagvatten del 1 2018-09-27 (1.09 MB)

pdf Geoteknik markteknisk undersökning 2017-12-01 (1.31 MB)

pdf Geoteknik projektering 2017-12-01 (2.51 MB)

pdf Risk farligt gods 2017-11-28 (732 KB)

pdf Trafikmätning Kallströmsväg 2017-10-30 (763 KB)

 

Fastighetsförteckning och grundkarta lämnas ut på begäran.