Illustration

Detaljplan för bostäder på fastigheterna Hamre 2:45 med flera på Duveds camping i Duved by. 

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för förtätning av bostäder, möjlighet till carport/förråd/bullerskydd, säkra mark för befintlig idrottsplats, skapa nytt gång- och cykelstråk, ge utrymme för strandskydd med natur och parkmiljö samt förbättringar av Sockenstugevägen.

Förslaget bedöms vara förenligt med både översiktsplanen för Åre kommun (2017). Detaljplaneförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan eller betydande påverkan på kulturmiljö, landskaps- och stadsbilden. En miljöbedömning genomförs därför inte. Detaljplanen upprättas med standardförfarande.

Detaljplanen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden 2019-05-13. Planen överklagades sedan till Mark- och miljödomstolen där den nu är under handläggning.

Antagandehandlingar

Granskningshandlingar

pdf Underrättelse (186 KB)

pdf Plankarta (428 KB)

pdf Planbeskrivning (1.33 MB)

pdf Illustrationskarta (773 KB)

pdf Samrådsredogörelse (234 KB)

Samrådshandlingar

pdf Följebrev (143 KB)

pdf Plankarta (422 KB)

pdf Illustrationskarta (345 KB)

pdf Planbeskrivning (891 KB)

pdf Behovsbedömning (188 KB)

Utredningar

pdf Påverkan på planområdet från Lerån, vattenflöden, ras, skred och slamströmmar 2019-02-01 (5.37 MB)

pdf Trafikbuller 2018-08-20 (790 KB)

pdf Risk farligt gods 2018-08-31 (2.42 MB)

pdf Vibrationer 2018-08-22 (568 KB)

pdf VA och dagvatten 2017-11-17 (1.93 MB)

pdf VA och dagvatten 2017-11-17, bilaga Principförslag dagvattenåtgärder (310 KB)

pdf VA och dagvatten 2017-10-13, bilaga Principförslag VA (223 KB)

pdf Dagvatten 2018-12-12 (3.83 MB)

pdf Geoteknik Markteknisk 2016-06-03 (173 KB)

pdf Geoteknik Markteknisk, bilaga 02G01, 2016-06-03 (217 KB)

pdf Geoteknik Markteknisk, bilaga 09G01, 2016-06-03 (148 KB)

pdf Geoteknik Markteknisk, bilaga 09G02, 2016-06-03 (162 KB)

pdf Geoteknik utredning 2016-06-10 (213 KB)

 

Fastighetsförteckning och grundkarta lämnas ut på begäran.