Detaljplanens syfte är att tillskapa bostadstomter i Edsåsen.

Antagandehandling (beslut SBN 2020-06-11)

  pdf Plan- och genomförandebeskrivning (518 KB) (518 KB)

  pdf Plan- och illustrationskarta (617 KB) (616 KB)

  pdf Granskningsutlåtande (102 KB) (101 KB)  

Granskningshandling (tom 2020-04-17)

Utredningar och bilagor finns längst ner på sidan.

pdf Underrättelse (63 KB)

pdf Plan- och genomförandebeskrivning (546 KB)

pdf Plan- och illustrationskarta (566 KB)

pdf Samrådsredogörelse (188 KB)

Samrådshandling (tom 2019-03-26)

Utredningar och bilagor finns längst ner på sidan.

pdf Följebrev Samråd (183 KB)

pdf Plan- och genomförandebeskrivning (418 KB)

pdf Plan- och illustrationskarta (783 KB)

pdf Undersökning Miljöpåverkan (220 KB)

Utredningar och bilagor

pdf Grundkarta (1.46 MB)

pdf Geoteknisk utredning PM (403 KB)

pdf Geoteknisk utredning Markundersökningsrapport (MUR) (1.23 MB)