Bild: Torvtaket

Syftet med detaljplanen är att uppföra en radhuslänga i två våningar med inredd vind söder om den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden Torvtaket på fastigheten Åre Prästbord 1:5.

Stor vikt läggs vid att Torvtakets kulturhistoriska värden bevaras. Materialval och färgsättning på den tillkommande byggnaden ska göras med hänsyn till den omgivande kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen. Torvtakets ursprungliga timmerstomme ska bevaras men planen medger att den tillbyggnad som gjordes under 1980-talet rivs för att skapa plats åt radhusen.

Detaljplanen antogs på samhällsbyggnadsnämnden 2020-11-12. Detaljplanen vann laga kraft 2 mars 2021. 

Handlingar

Antagandehandlingar 

pdf Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnd 2020-11-12 (130 KB)

pdf Torvtaket Granskningsutlåtande (235 KB)

pdf Torvtaket Plankarta antagandehandling (348 KB)

pdf Torvtaket Antagande planbeskrivning (1.32 MB)

pdf Torvtaket antagande Illustrationskarta (773 KB)

 

Granskning 2 (2020-09-16 till och med 2020-10-02)

pdf Plankarta (373 KB)

pdf Illustrationskarta (592 KB)

pdf Planbeskrivning (1.17 MB)

pdf Samrådsredogörelse (349 KB)

pdf Följebrev (219 KB)

 

Granskning 1 (2020-02-05 till och med 2020-02-21)

pdf Plankarta (345 KB)

pdf Illustrationskarta (305 KB)

pdf Planbeskrivning (950 KB)

pdf Undersökning av betydande miljöpåverkan rev 190225 (228 KB)

pdf Samrådsredogörelse (232 KB)

pdf Följebrev (220 KB)

 

Samråd (2019-01-31 till och med 2019-02-22)

pdf Plankarta (327 KB)

pdf Illustrationskarta (734 KB)

pdf Planbeskrivning (970 KB)

pdf Undersökning av betydande miljöpåverkan (219 KB)

pdf Följebrev (204 KB)

Utredningar och bilagor

pdf Antikvarisk undersökning och konsekvensbeskrivning (2.21 MB)

pdf Markteknisk undersökning/geoteknik (1.06 MB)

pdf Projekterings PM/geoteknik (627 KB)

pdf Dagvattenutredning version 1.4 (1.31 MB)

pdf Trafikbullerutredning med bilagor, rev 2020-09-01 (906 KB)

 
Grundkarta och fastighetsförteckning ges ut på begäran.