Ortofoto Totten 2:29 mfl

Förslag till detaljplan för bostäder på fastigheterna Totten 2:29, 2:30 och 2:66 och i Åre by

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för fler bostäder genom förtätning på fastigheterna i form av radhus/parhus och att genom fastighetsdelning möjliggöra fler fastigheter.

Detaljplaneförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan eller betydande påverkan på kulturmiljö, landskaps- och stadsbilden. En miljöbedömning genomförs därför inte. Detaljplanen upprättas med standardförfarande

Planen har varit ute på samråd från 2020-02-03 till och med 2020-02-23.

Samrådshandlingar (2020-02-03 - 2020-02-23)

pdf Plankarta
(323 KB)
pdf Planbeskrivning
(1.03 MB)
pdf Undersökning om betydande miljöpåverkan
(253 KB)
pdf Följebrev (182 KB) pdf
(253 KB)

Utredningar och bilagor

 
Fastighetsförteckning och grundkarta lämnas ut på begäran.