Bild på Country Club

Förslag till detaljplan för bostäder och centrumverksamhet i Country club på fastigheten Mörviken 2:33 i Åre by.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder i byggnaden som är känd som Country Club. En mindre tillbyggnad av länken mellan Country Club och Åregården tillåts för att byggnaden ska få ett mer enhetligt uttryck. Förändringen ska genom väl genomtänkt gestaltning bidra till att byggnaden får en tydligare kulturhistorisk läsbarhet. Det är av stor vikt att byggnadens kulturhistoriska värden bevaras.

Planen antogs av samhällsbyggnadsnämnden 2019-05-13, beslutet förväntas vinna laga kraft 2019-06-06.

Antagande (2019-05-13)

pdf Plankarta (323 KB)

pdf Illustrationskarta (331 KB)

pdf Planbeskrivning (672 KB)

pdf Granskningsutlåtande (204 KB)

Granskningshandlingar (2019-03-04 - 2019-03-21)

pdf Plankarta (316 KB)

pdf Illustrationskarta (250 KB)

pdf Planbeskrivning (682 KB)

pdf Samrådsredogörelse (247 KB)

pdf Följebrev (206 KB)

Samrådshandlingar (2018-11-27 - 2018-12-21)

pdf Plankarta (1022 KB)

pdf Illustrationskarta (331 KB)

pdf Planbeskrivning  (852 KB)

pdf Behovsbedömning (202 KB)

pdf Följebrev (204 KB)

Utredningar och bilagor

pdf Kulturmiljöanalys, antikvarisk förundersökning, reviderad 2019-02-11 (3.48 MB)

pdf Bilaga 1 - Ritningar rev 2019-02-01 (tillhör Kulturmiljöanalys) (7.82 MB)

Fastighetsförteckning och grundkarta lämnas ut på begäran.