Antagande av detaljplan för bostadshus på fastigheten Åre-Svedje 1:192 i Björnänge. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av ett en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnad, som samspelar väl med landskapsbilden och platsens kulturmiljö.  

Planområdet ligger inom det äldre odlingslandskapet ovanför Björnänge by, ett område av riksintresse för kulturmiljövården. Området består idag av obebyggd ängsmark och har tidigare inhyst två ladubyggnader med rivningsförbud, som numera är borta. Detaljplanen innebär en möjlighet att uppföra ett bostadshus med tillhörande komplementbyggnad som samspelar med sin omgivning och den kulturhistoriska miljön.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-04-28 att anta planförslaget. Detaljplanen vann laga kraft 2022-05-21.

 

 

Laga krafthandlingar (2022-05-21)

  pdf Plankarta (380 KB)

  pdf Planbeskrivning (2.04 MB)

  pdf Granskningsutlåtande GDPR (273 KB)

  pdf Laga kraftbevis (280 KB)

 

Antagandehandlingar (2022-04-28)

  pdf Plankarta (369 KB)

  pdf Planbeskrivning (2.07 MB)

  pdf Granskningsutlåtande GDPR (273 KB)

 

Granskningshandlingar (2022-02-03 - 2022-02-18)

  pdf Plankarta (213 KB)

  pdf Planbeskrivning (3.55 MB)

  pdf Samrådsredogörelse (832 KB)

 

Samrådshandlingar (2021-10-21 – 2021-11-12) 

  pdf Plankarta  (213 KB)

  pdf Planbeskrivning  (3.55 MB)

  pdf Undersökning av betydande miljöpåverkan (1.04 MB)

 

Utredningar och bilagor 

  pdf Dagvattenutredning 2021-09-06  (2.59 MB)

  pdf Geoteknisk undersökning PM 2021-06-02  (781 KB)

  pdf Geoteknisk undersökning MUR 2021-06-02 (1.62 MB)

  pdf Naturvärdesinventering 2021-09-08  (1.66 MB)

 

Fastighetsförteckning och grundkarta lämnas ut på begäran.