Granskning av förslag till detaljplan för parkering och bilverkstad på fastigheterna Mörviken 1:105 samt del av 2:97 och 1:81 i Åre. 

Detaljplanens syfte att bekräfta befintlig markanvändning på platsen samt möjliggöra fastighetsreglering. Del av fastigheten Åre Mörviken 2:97 som arrenderas av Mörviken 1:105 syftar till att förvärvas av ägare till Mörviken 1:105.

Beslut om detaljplanen om att detaljplanen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan togs 2023-11-23 och har delgivits på kommunens hemsida. 

Detaljplanen upprättas med standardförfarande.

Planen är på granskning 2024-01-24 till och med 2024-02-15. 

Granskningshandlingar

pdf Plankarta (361 KB)

pdf Planbeskrivning (2.85 MB)

pdf Illustrationskarta (189 KB)

pdf Samrådsredogörelse (392 KB)

pdf Undersökning om betydande miljöpåverkan (366 KB)

pdf Underrättelse (161 KB)

Samrådshandlingar

pdf Plankarta (363 KB)

pdf Planbeskrivning (5.26 MB)

pdf Illustrationskarta (193 KB)

pdf Undersökning om betydande miljöpåverkan (366 KB)

pdf Följebrev (174 KB)