Nedan finner du information om vad som gäller vid anläggning/installation av olika sorters värmepumpar (luft, berg, jord och sjö).

pdf Ansökan eller anmälan värmepumpsinstallation (240 KB)

Luftvärmepump
För värmepump som använder luft som värmekälla behövs generellt varken anmälan eller ansökan. Gäller det en större anläggning kan det dock behövas bygglov. Maila Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. alternativt ring oss på 0647 - 161 00 och fråga efter bygghandläggare om du är osäker så svarar vi på dina frågor.

Luftvärmepumpar kan orsaka buller, se därför till att placera den så att risken för bullerstörning blir så liten som möjligt, både för dig och dina grannar.

Värmepump för energiutvinning ur berg, jord eller sjö
Att installera en värmepump för utvinning av energi ur berg, jord eller sjö är i de flesta fall anmälningspliktigt enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Om din fastighet ligger inom vattenskyddsområde måste du dock ansöka om tillstånd. Både anmälan och ansökan om tillstånd handläggs av miljöavdelningen. Kontakta alltid miljöavdelningen på 0647 - 161 00 om du är osäker så svarar vi på dina frågor. Byte av värmepump, kompletteringsborrning och andra större ändringar ska också föregås av en anmälan/ansökan.

Innehåll i anmälan/ansökan

För att få utvinna energi ur berg, jord eller sjö krävs en komplett ifylld blankett (se längst ner på sidan).Samtliga relevanta fält ska vara ifyllda för att vi ska kunna handlägga ditt ärende. Med anmälan/ansökan ska även dessa handlingar bifogas.

  • Tomtkarta där det tydligt var det ska borras, grävas eller var kollektor ska läggas i sjön. Även närliggande  vattenbrunnar, enskilda avloppsanläggningar, andra borrhål och ledningar för vatten och el behöver märkas ut. 
  • Saknar du karta för fastigheten så kontakta oss så kan vi skicka en kopia. Om borrhålet ligger inom 10 meter från fastighetsgräns ska grannmedgivande från berörd granne bifogas (gäller även om närliggande fastighet är obebyggd).

Ligger din fastighet utanför vattenskyddsområde får du ett beslut med försiktighetsmått. Ligger din fastighet inom vattenskyddsområde får du ett tillstånd med villkor som ska följas.

Skyddsavstånd
För att inte riskera att vattentäkter, avloppsanläggningar och andra bergvärmeanläggningar skadas bör du hålla ett visst skyddsavstånd. Rekommenderade minsta avstånd

  • 30 meter mellan energibrunn och borrad vattenbrunn eller avloppsanläggning
  • 20 meter mellan energibrunn och grävd vattenbrunn samt mellan två energibrunnar
  • 20 meter mellan jordvärmekollektor och grävd eller borrad vattenbrunn
  • 10 meter mellan jordvärmekollektor och avloppsanläggning
  • 4 meter från hus, för att undvika skador på dränering och grund.

Tänk på att avloppsanläggningar bör ligga nedströms från borrhål för att inte riskera kontaminering av grundvattnet.

Misstänker du att din fastighet ligger på förorenad mark eller att det kan finnas fornminnen på din mark är du skyldig att utreda detta innan arbete påbörjas.

 

Handläggning av ditt ärende
Från det att vi har fått in kompletta handlingar i ärendet så tar handläggningen upp till 6 veckor, se därför till att skicka in din ansökan i god tid innan arbetet påbörjas. Om kompletteringar behövs kontaktar vi dig så snart som möjligt från det att vi har fått in din anmälan/ansökan. För handläggning av ditt ärende debiteras en avgift motsvarande 2 timmars handläggningstid. Börjar du arbetet utan att ha fått klartecken från oss döms en miljösanktionsavgift och du kan även komma att bli ersättningsskyldig för de eventuella skador som uppstått.

Stora anläggningar
För anläggningar över 10 MW krävs att du anmäler din anläggning som miljöfarlig verksamhet.

Borrkax
Det avfall som uppkommer vid borrning, så kallat borrkax, och vatten från borrhålet är normalt att betrakta som rena massor om de inte har förorenats. Borrkaxet/vattnet får läggas på egen eller annans tomt om markägaren tillåter detta. Massorna får inte placeras så att det kan rinna ner i avlopp eller dagvattenbrunnar, eller i diken eftersom ledningarna sätter igen och djur och miljö riskerar att skadas. Ofta ingår det i avtalet med borraren att denne tar hand om avfallet. Entreprenören ska då lämna avfallet till godkänd mottagare.

Ofta används en så kallad sedimentationscontainer vid borrning. Borrkax och vatten pumpas till containern varpå sedimentation sker. Efter sedimentation kan vattnet pumpas tillbaka på grönyta (t.ex. gräsmatta). Det kvarblivna sedimenterade materialet i containern ska sedan tas omhand på lämpligt sätt. Miljöavdelningen rekommenderar att en container med en kapacitet om åtminstone 10 m3 används.

Vägledning för att borra brunn

Vid frågor kontakta miljöavdelningen på 0647-161 00 eller mejl Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..