Ska ge språkliga redskap för kommunikation och ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Utbildningen karaktäriseras av att du som elev utvecklar en kommunikativ språkförmåga. Det innebär att kunna kommunicera både muntligt och skriftligt utifrån dina behov. Utgångspunkten för utbildningen är den enskildes behov och förutsättningar. Du kan studera på SFI hos Åre kommun i Järpen, eller på Åredalens folkhögskola. 

Rätt att delta i utbildning svenska för invandrare

En person har rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 16 år, om han eller hon

  1. är bosatt i landet, och
  2. saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge

Antagning

När du ansökt kommer du att kallas till ett inskrivningssamtal där du får träffa lärare för planering av dina studier.

Undervisning

  • Dagtid måndag till fredag, gymnasieskolans lokaler i Järpen, Norra vägen 14. Ingång vid biblioteket. 
  • På SFI studieväg 3 erbjuds även flex- och distansstudier. 

För dig som inte är inskriven på SFI och är intresserad av att studera kvällskurs måste du ansöka till SFI. Ansökan görs på den här sidan. För dig som redan studerar på SFI och är intresserad av kvällskurs tar du kontakt med din lärare.

Läs mer om SFI

Vårt mål är att du genom dina studier på SFI ska få utveckla en kommunikativ språkförmåga. I undervisningen ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang. Som elev ska du ges möjlighet att utveckla din interkulturella kompetens genom reflektioner över egna kulturella erfarenheter och jämföra dem med företeelser i samhälls-, studie och arbetsliv i Sverige. Vår undervisning bygger därför på ett pedagogiskt innehåll som varierar till innehåll och form med såväl klassrumsundervisning och aktiviteter i samhälls- och kulturlivet.

 

För att du ska kunna utveckla din kompetens att använda digital teknik, relevanta verktyg och medier för information, kommunikation och lärande är detta en naturlig del av undervisningen. Alla elever som studerar på SFI ges möjlighet att arbeta med digitala hjälpmedel exempelvis Ipad i klassrummet.

 

När du studerar på SFI ska du tillsammans med din lärare göra en individuell plan för dina studier med dina långsiktiga mål. Det är du som elev som är ansvarig för dina studieresultat och det är därför av stor vikt att du tillsammans med din lärare planerar för hur du ska nå dina kunskapsmål i den kurs du studerar och tillsammans med lärare följa upp dina studier. För att kunna göra en bra planering är det viktigt att du som elev tillsammans med din lärare går igenom vilka tider du ska studera och vilka andra aktiviteter du har som ska kombineras med dina studier.

 

För frågor om studier på SFI kan du vända dig till skoladministratör som har mottagningstider i Järpen, i Nya huset på Norra vägen 16 på tisdagar mellan kl. 13:00-15:00 eller mejla till vuxenutbildningen. Om du har frågor om studie- och karriärval kan du träffa studie- och yrkesvägledare i Nya huset på Norra vägen 16, på tisdagar mellan kl. 13:00-15:00. Det går också bra att mejla och boka en tid.

Utbildningen ska finnas tillgänglig så snart som möjligt efter det att en rätt till utbildning i svenska för invandrare inträtt. Om det inte finns särskilda skäl ska utbildningen kunna påbörjas inom tre månader.

 

Varje kommun ska aktivt verka för att en nyanländ som omfattas av lagen om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare kan påbörja utbildningen inom en månad från det att den nyanlände anmält sig.

Vilken studieväg du ska gå bedöms vid ett inskrivningssamtal och innan du påbörjar dina studier. 

SFI studieväg 1 – kurs A, B, C och D
I första hand till dig med ingen eller kort studiebakgrund, ca 0–4 år i grundskola.

SFI studieväg 2 – kurs B, C och D
I första hand till dig med kort studiebakgrund, ca 5–9 år i grundskola.

SFI studieväg 3 – kurs C och D
I första hand till dig med längre studiebakgrund, mer än 9-årig grundskola.

Utbildning i svenska för invandrare ska i genomsnitt under en fyraveckorsperiod omfatta minst 15 timmars undervisning i veckan. Undervisningens omfattning får dock minskas om eleven begär det och huvudmannen finner att det är förenligt med utbildningens syfte.

Från och med den 1 januari 2018 ersätts Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag med ett nytt arbetsmarknadspolitiskt program: etableringsprogrammet. Utbildningsplikt omfattar nyanlända med kort utbildning. De nya reglerna innebär bland annat att nyanlända med kort utbildning, som inte bedöms kunna matchas mot arbete, i huvudsak ska ta del av utbildningsinsatser i form av SFI, samhällsorientering och vuxenutbildning. För mer information om utbildningsplikt kan du ta kontakt med Arbetsförmedlingen.

En elev i kommunal vuxenutbildning kan få sina kunskaper och sin kompetens validerade. Med validering avses en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats.

Med prövning i en kurs avses en bedömning av kunskaper i förhållande till uppställda kunskapskrav i kursplaner eller ämnesplaner. Den som är bosatt i landet och vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning ska ha möjlighet att genomgå prövning i alla kurser som det sätts betyg på och i gymnasiearbete.

Om du behöver vägledning i hur du ska gå till väga för att få validering eller prövning tar du kontakt med studie och yrkesvägledare.

Betyg får varje elev efter avslutad kurs. Betyg på kurser i utbildning på grundläggande nivå och i svenska för invandrare ska grundas på en bedömning av elevens kunskaper i förhållande till uppställda kunskapskrav i kursplaner. Vid betygssättning i en kurs som det ges ett nationellt prov i ska elevens resultat på det provet särskilt beaktas.

Du har möjlighet att läsa andra kurser inom vuxenutbildningen parallellt med dina studier på SFI. Du kan studera samhällskunskap, matematik, engelska och svenska på grundläggande nivå. För att läsa svenska på grundläggande nivå behöver du ha klarat D-kursen på SFI. Ansökan till grundvux görs på den här sidan.

Samhällsorientering för nyanlända är för dig som ingår i etableringsprogrammet för nyanlända. När du som nyanländ ansöker till SFI blir du även tillfrågad om att studera samhällsorientering. Samhällsorientering studerar du parallellt med SFI och du ska studera minst 60 timmar för att få godkänd kurs.

 

Samhällsorienteringens syfte är att underlätta etablering och delaktighet i det svenska samhället. Informationen ska ges så tidigt som möjligt efter ankomst till kommunen. Samhällsorientering ges på måndagar och fredagar kl 12.45 till 15.45 i Nya huset på Norra vägen 16 C i Järpen. Vill du veta mer om samhällsorientering och om du har rätt att delta kan du ta kontakt med skoladministratör.