Vi ser över vår förskole- och skolstruktur. De nationella kraven på svensk skola ökar med syfte att säkerställa god utbildning för våra barn och ungdomar. Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om förskola och skola samt anger övergripande mål och riktlinjer. Förskola och skola ska vara likvärdig för alla barn och elever i kommuner över hela landet.

Forskning visar att den avgörande faktorn för elevers lärande är lärarnas kompetens. Ett exempel på ökat nationellt krav är lagkravet att undervisande och betygssättande lärare ska vara behöriga och legitimerade i aktuellt ämne.

Åre kommun är ansvarig för all förskole- och skolverksamhet och har en strävan att utvecklas till en av de tio bästa skolkommunerna i landet. För att skapa en modern och långsiktigt hållbar förskole- och skolstruktur har barn- och utbildningsnämnden givit barn- och utbildningskontoret i uppdrag att göra en förskole- och skolstrukturutredning.

Att erbjuda en kvalitativ och kompensatorisk förskola och skola som ger alla våra barn och ungdomar likvärdigt goda förutsättningar att lyckas med sin utveckling innebär att i första steget ta fram vilka förutsättningar, ur ett pedagogiskt perspektiv, som krävs. I kommande steg ska andra perspektiv som exempelvis befintliga lokaler, nybyggnation och kommunens geografiska förutsättningar vägas in.

Ta gärna del av utredningen:

pdf Skolstrukturutredning - fas 1 Åre kommun 2016 (1.35 MB)