Informationen på den här sidan kommer att uppdateras inom kort.

Kommunen erbjuder kostnadsfri skolskjuts för barn i förskoleklass till årskurs 9. Alla barn och unga mellan 6 till 19 år får ett ungdomskort för att åka gratis buss. Ungdomskorten gäller även på Norrtåg.

Resan görs från en plats i anslutning till elevens hem och till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka. Skolskjuts sker i första hand med linjebuss, i andra hand med särskilt uppköpt busstrafik. Mindre fordon nyttjas enbart för de transporter som omfattar ett färre antal barn och där det ej är möjligt att nyttja linjebuss. Skolskjut utgår ej till och från fritidshem.

 

Förskoleklass

Skolskjutsberättigade elever i förskoleklass beviljas skolskjuts först efter en ansökan om skolskjuts skickats in av vårdnadshavare.

pdf Ansökan om skolskjuts (592 KB)

 

Klass 1-3

* Skolskjutsberättigade elever är beviljade skolskjuts till skolan på morgonen.

* Elever som är inskriven i fritidshem är inte berättigade till skolskjuts hem.

* Vårdnadshavare ansvarar själva för hämtning på fritidshem.

 

Om behov av skolskjuts hem vissa stadigvarande dagar varje vecka, ska ansökan skickas in. Ansökan kan mailas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Skolskjutsberättigade elever som inte har fritidsplacering är beviljade skolskjuts hem i direkt anslutning till skoldagens slut.

 

Klass 4-9

Beviljas skolskjuts som tidigare läsår, om inte eleven flyttat till ny adress, skicka då in en nya ansökan om skolskjuts.

 

Meddela gärna om ni inte har behov av skolskjuts för ert/era barn.

 

Växelvis boende

Elever som stadigvarande bor växelvis hos båda vårdnadshavarna 50/50, ska skicka in ansökan inför varje nytt läsår.

 

Till dig som åker skolbil

Kom ihåg att avboka till skolbilen om ditt barn inte ska åka med.

Alla barn och ungdomar 6-19 år som är folkbokförda i Åre kommun får ett ungdomskort som gör att man reser gratis med Länstrafiken. Ungdomskortet gäller året runt och du kan åka så mycket du vill.

 

Syftet med ungdomskortet är att grundlägga resmönster där såväl ungdomar som övriga familjemedlemmar oftare väljer kollektiva transportmedel. Målet är att resandet med kollektivtrafik ska fortsätta att öka.

 

Ungdomskortet skapar bättre rörlighet för ungdomar i kommunen, men ger också möjligheter för hela familjen att resa kollektivtrafik - ta gärna vara på den möjligheten.

 

Förlorat eller på annat sätt av användaren orsakade händelser som gör ungdomskortet obrukbart har en självrisk för att få ett nytt fungerande ungdomskort (ersättningskort). Självrisken är 125 kronor, den faktureras användarens målsman via Länstrafiken. Ersättningskortet och fakturan sänds i samma postförsändelse till användarens folkbokföringsadress. För att beställa ett ersättningskort går du in på Åre kommuns hemsida och  via E-tjänsten väljer du ”Ansökan om ersättningskort” . Arbetet med ersättningskort har hög prioritet, inom någon dag får du ett nytt giltigt ungdomskort per post till din folkbokföringsadress. Tiden fram till dess ansvarar du själv för dina resekostnader genom att lösa biljett ombord på fordonet.

Ansökan skall skickas in så fort som möjligt.

 

pdf Ansökan om skolskjuts (592 KB)

pdf Ansökan skolskjuts växelvis boende (80 KB)

 

Din ansökan skickas till:

Åre kommun
Barn- och utbildningskontoret
Skolskjutssamordnare
Box 201
837 22 Järpen

Rätt till skolskjuts i Åre kommun finns om eleven har en skolväg som överstiger minimiavståndet:

* för elever i förskoleklass: 2 km

* för elever i åk 1-3: 2 km

* för elever i åk 4-6: 3 km

* för elever i åk 7-9: 4 km

Längsta gångavstånd mellan hem och anvisad på-/avstigningsplats är:

* för elever i förskoleklass: 2 km

* för elever i åk 1-3: 2 km

* för elever i åk 4-6: 3 km

* för elever i åk 7-9: 4 km

Elever som valt annan skola inom kommunen än den som anvisats har inte rätt till skolskjuts. Däremot ska hemkommunen anordna skolskjuts även för dessa elever om det kan ske utan organisatoriska svårigheter eller ekonomiska konsekvenser för kommunen. Det gäller för elever i såväl annan skola med offentlig huvudman som i skola med fristående huvudman.

Elever som bor växelvis hos två vårdnadshavare/föräldrar inom kommunens gränser har rätt att få ansöka om skolskjuts bedömd från båda adresserna även om dessa ligger i olika upptagningsområden. Om elevens boende är ungefär lika omfattande på båda adresserna ska bedömning, efter ansökan, göras från båda adresserna.

 

Rätt till skolskjuts föreligger dock inte från vårdnadshavare/förälder som bor i annan kommun.

 

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende ska ske i god tid innan skjutsningen ska ta sin början.

 

Handläggningstiden är 2-3 veckor beroende på bostadsort/skolort. Schema lämnas in termins- eller läsårsvis för att underlätta planering och samordning.

Regler om självskjuts gäller skolskjutsberättigade elever i förskoleklass, grundskola, särskola och gymnasiesärskola. Även gymnasieelever kan vara berättigade till ersättning för självskjuts.

 

Ersättning för självskjuts mellan hemmet och anvisad på-/avstigningsplats kan utgå om avståndet överstiger:

* för elever i förskoleklass: 2 km

* för elever i åk 1-3: 2 km

* för elever i åk 4-6: 3 km

* för elever i åk 7-9: 4 km

 

Självskjuts kan även erbjudas i vissa andra fall när kommunen bedömer det som en lämplig lösning i ett individuellt fall. Ersättning för självskjuts utgår med samma belopp per km som utgår enligt Riksskatteverkets normer för skattefri ersättning för tjänsteresor med egen bil.

Vårdnadshavare/förälder ansvarar för att informera skolan och utförare av skolskjuts om barnets eventuella sjukdomstillstånd/diagnoser som kan påverka eleven under resan ( t ex diabetes, epilepsi)

Kommunen är inte skyldig att anordna skolskjuts vid tillfällig funktionsnedsättning vars varaktighet understiger 12 veckor. Behöver elev skjuts till och från skolan under tillfällig funktionsnedsättning ansvarar föräldrarna för detta. Ev ersättning regleras av försäkringsbolag.

Den som berörs av beslutet har rätt att överklaga. Överklagande av beslut ska lämnas skriftligt inom tre veckor efter att den ansökande tagit del av kommunens beslut. Överklagande skickas först till kommunen som gör en omprövning av beslutet. Om nämnden står fast vid sitt beslut skickas ärendet vidare till förvaltningsdomstolen i Härnösand.

 

Beslut som rör ansökan från elev som valt annan skola än den kommunen placerat eleven i kan endast överklagas som laglighetsprövning enligt Kommunallagen.

I skolskjutsreglerna här nedanför kan du läsa mer om kriterierna. Om du har frågor kring skolskjuts är du välkommen att vända dig till skolskjutsplaneraren för mer information. Kontaktuppgifterna ser du under rubriken "Kontakt".

 

pdf Skolskjutsreglemente (477 KB)