Grundsärskolan

Grundsärskola är den skolform som elev med utvecklingsstörning erbjuds att bli mottagen i efter utredning som styrker att eleven tillhör målgruppen, beslut från hemkommunen och ansökan från föräldrar/vårdnadshavare. Grundsärskolan erbjuder en för elever med utvecklingsstörning anpassad utbildning som ger kunskaper, värden och utvecklar elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen utformas så att den bidrar till personlig utveckling, förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan.

Skollagen 11 kap. 2§

Grundsärskolan är 9 årig och tillgänglig från årskurs 1. I Åre kommun är de elever som för närvarande är mottagna i grundsärskolan integrerade i grundskolan vilket innebär att eleven är integrerad i en grundskoleklass men läser efter grundsärskolans kursplaner.

Skolan ska ha ett inkluderande arbetssätt som gör det möjligt för våra integrerade elever att känna sig pedagogiskt, socialt och fysiskt delaktig i klassens gemenskap.

Gymnasiesärskolan

Efter avslutad skolgång i grundsärskolan erbjuds eleven den frivilliga gymnasiesärskolan, där utbildningstiden är 4 år. Inför skolgång inom gymnasiesärskolan ska nytt beslut tas av hemkommunen

Gymnasiesärskolan har två inriktningar, ett nationellt eller specialutformat program samt individuellt program. Inom det individuella programmet finns yrkesträning och verksamhetsträning.

Utbildningen i gymnasiesärskolan ska i huvudsak bygga på de kunskaper som eleverna har fått i grundsärskolan och ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Skollagen 18 kap. 2§

De Åre-elever som för närvarande är mottagna i gymnasiesärskolan har sina skolplaceringar i andra kommuner, främst i Östersund.

Via skolverkets hemsida kan du läsa mera om särskolan.

icon Handlingsplan mottagande i grundsärskola (233.08 kB)