Skiss ombyggnation Duveds skola

Duveds skola ska byggas ut för att ge plats åt fler elever. Samtidigt planeras också en utbyggnation av Duvedshallen för att skapa fler omklädningsrum. Här hittar du sammanställd information om den planerade om- och utbyggnationen.

Bakgrund

Den 22 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige i Åre kommun att investera i en om- och utbyggnation av Duveds skola. Det är en av de största investeringarna i Åre kommuns historia. Årehus är utförare i projektet.

Vad planeras att ingå i om- och utbyggnationen?

Duveds skola har varit väldigt trångbodd de senaste åren samtidigt som elevantalet hela tiden har ökat. Skolan planeras att byggas ut för att ge plats åt 600 elever. Idag rymmer skolan, samt ett antal moduler, 400 elever. Utbyggnationen innefattar också ett tillagningskök och en matsal. Duvedshallen planeras också att byggas ut för att skapa fler omklädningsrum. 

Nuläge december 2018

Arbetet med om- och utbyggnationen av Duveds skola fortgår och en detaljplan beräknas vara klar i slutet av april 2019. Tidigare var planen att ha en färdig detaljplan i januari 2019, vilket föranleder att byta etappordning i projektet för att kunna jobba framåt i oförminskad fart. Detta innebär alltså att projektet som helhet blir inte blir försenat utan endast att etappordningen förändras. 

När börjar om- och utbyggnationen?

  • Ombyggnaden av Duvedshallen kommer påbörjas som första etapp under våren/sommaren 2019.
  • Ombyggnaden av Duveds skola påbörjas sommaren 2020.

Projektets faser


(Klicka på bilden för att göra den större)

Den nuvarande detaljplanen för området där Duveds skola och Duvedshallen ligger behöver justeras för att ombyggnationen ska vara möjlig. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet med att ta fram en ny detaljplan beräknas vara klar i januari 2019 där flera olika aktörer är iblandade. Klicka här för att läsa mer om arbetet med den nya detaljplanen.

För att hitta en totalentreprenör som kan utföra ut- och ombyggnationen av Duveds skola och Duvedshallen sammanställs ett förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlaget beskriver vad som ska upphandlas, vilka krav som ställs på byggentreprenaden, hur utvärdering av anbud kommer att ske samt hur avtalet med den vinnande leverantören kommer att se ut.

När en totalentreprenör har upphandlats kan ut- och ombyggnationen påbörjas på plats.