Duveds skola

Uppdaterad: 2020-06-12

Duveds skola håller just nu på att byggas ut för att ge plats åt fler elever. I samband med detta har också Duvedshallen renoverats och byggts om för att skapa fler omklädningsrum. Här hittar du sammanställd information om det pågående arbetet. Löpande information om skolans ordinarie verksamhet finns för berörda familjer på lärportalen Unikum.

Bakgrund

I februari 2018 beslutade kommunfullmäktige i Åre kommun att investera i en om- och utbyggnation av Duveds skola. Det är en av de största investeringarna i Åre kommuns historia. Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2019 att tillskjuta medel till projektet. Den utökade budgeten möjliggör bland annat expansionsytor för skolans framtid alternativt andra verksamheter. I november 2019 beviljade samhällsbyggnadsnämnden bygglov för det planerade arbetet. Årehus är utförare i projektet. 

Vad planeras att ingår i om- och utbyggnationen?

Duveds skola har varit väldigt trångbodd de senaste åren samtidigt som elevantalet hela tiden har ökat. Skolan planeras att byggas ut för att ge plats åt 600 elever. Idag rymmer skolan, samt ett antal moduler, 400 elever. Utbyggnationen innefattar också ett tillagningskök, en matsal och bibliotek. Duvedshallen planeras också att renoveras och byggas ut för att skapa fler omklädningsrum.

Tidplan Duveds skola

Då uppförandet av Duveds nya skola är en omfattande och komplex byggnation så har tidplanen för projektet omarbetats för att säkerställa kvaliteten i alla delar. Intentionen i byggprojektet är att begränsa den negativa påverkan på elevernas skolgång i största möjliga mån. Därför kommer all in- och utflytt ske mellan läsåren. Rådande tidplan nu är att verksamheterna flyttar ut ur skolan efter vårterminens slut i juni 2020 och att verksamheterna flyttar in i den nya skolan till höstterminen 2022. 

Tidplan Duvedshallen

Arbetet med renovering och byggandet av två extra omklädningsrum i Duvedshallen startade under våren 2019. Arbetet i Duvedshallen är nu avslutat och hallen invigdes den 14 februari 2020. Här kan du läsa mer om invigningen

Tillfällig skola under byggtiden

Från och med höstterminen 2020 och två år framåt kommer elever och personal på Duved skola ha sin verksamhet i tillfälliga lokaler, så kallade evakueringslokaler. Skolverksamheten flyttas för att om- och tillbyggnationen av Duved skola ska kunna fortsätta in i nästa fas.

Under de kommande två åren kommer skolans verksamhet att bedrivas i olika byggnader i Duved, se karta nedan. Skolluncher kommer fortsätta att serveras på Hamregården.

Under vecka 33 kommer information inför skolstart att skickas ut till berörda elever och vårdnadshavare via lärportalen Unikum.

Mer information om flytten

Planering inför flytten har pågått sedan slutet av september 2019. Utrensning, packning och märkning har pågått sedan slutet av mars 2020.

Den 10 juni inleddes de första flyttåtgärderna, bland annat med hjälp från Åre kommuns arbetsmarknadsenhet. Den stora flytten påbörjas den 17 juni och pågår till dess att skolan är tömd. En andra flyttomgång kommer att utföras den 4 augusti då ytterligare en modulbyggnad finns att tillgå.

Arbeten kommer att pågå på och nära Duveds camping hela sommaren för att lokalerna ska stå färdiga till skolstarten i höst. Vissa arbeten kommer även att pågå i lokalerna där Konsum tidigare har haft verksamhet.

Karta


(Klicka på kartan för att förstora den)

  • hus A finns hemklassrum för förskoleklass till årskurs 4, fritids, arbetsrum för personal och skolsköterska. 
  • hus B finns hemklassrum för årskurs 5 till årskurs 9, arbetsrum för personal och uppehållsrum. 
  • hus C finns musiksalar, personalrum, vilrum och liknande. 
  • hus D finns arbetsrum för skolledning, skoladministratörer och elevhälsans personal (kurator, psykolog, specialpedagoger- och lärare).
  • hus E finns hemkunskapssal, trä-, metall- och textilslöjdsalar, morgonfritids och arbetsrum för personal. 
  • hus F finns rum för bildundervisning. 
  • Vid kommer parkeringsmöjligheter att finnas. Hämtning och lämning av elever sker vid Duvedshallen eller vid hus D. 
  • Skolbussar kommer att hämta och lämna elever på den södra delen av Karolinervägen, det vill säga närmast Duvedshallen. 
  • Staket kommer att sättas upp vid evakueringslokalerna mot järnväg och bäck för att förhindra olyckor.