Duveds skola

Uppdaterad: 2019-12-20

Duveds skola håller just nu på att byggas ut för att ge plats åt fler elever. Duvedshallen byggs också om för att skapa fler omklädningsrum. Här hittar du sammanställd information om det pågående arbetet. Löpande information om skolans ordinarie verksamhet finns för berörda familjer på Unikum.

Bakgrund

I februari 2018 beslutade kommunfullmäktige i Åre kommun att investera i en om- och utbyggnation av Duveds skola. Det är en av de största investeringarna i Åre kommuns historia. Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2019 att tillskjuta medel till projektet. Den utökade budgeten möjliggör bland annat expansionsytor för skolans framtid alternativt andra verksamheter. I november 2019 beviljade samhällsbyggnadsnämnden bygglov för det planerade arbetet. Årehus är utförare i projektet. 

Vad planeras att ingå i om- och utbyggnationen?

Duveds skola har varit väldigt trångbodd de senaste åren samtidigt som elevantalet hela tiden har ökat. Skolan planeras att byggas ut för att ge plats åt 600 elever. Idag rymmer skolan, samt ett antal moduler, 400 elever. Utbyggnationen innefattar också ett tillagningskök, en matsal och bibliotek. Duvedshallen planeras också att byggas ut för att skapa fler omklädningsrum. 

Nuläge november 2019

Projektet framskrider enligt plan och tillsammans med referensgrupper och verksamheterna har den nya skolan utformats. Detta har skett hitintills i projektet:

  • Sommar/höst 2019: Tillsammans med referensgrupper, berörda verksamheter och konsulter detaljstuderades skolans funktioner och en utformning av skolans lokaler togs fram.
  • I oktober 2019 påbörjades rivningen av de två villorna öster om Duvedskola. På platsen för de två fastigheterna kommer del av den framtida skolan att byggas.
  • I och med att bygglov har beviljats kan uppförandet av skolan påbörjas. Under hösten 2019 har markarbeten påbörjas utanför det som är skolans område idag. Det är markarbeten på de två villafastigheterna öster om skolan samt vägarbete norr om skolgården i anslutning till Prästgårdsvägen som är aktuellt. Inget arbete kommer att påbörjas inom skolområdet innan skolavslutningen i juni 2020. 

Tidplan Duvedshallen

Arbetet med renovering och byggandet av två extra omklädningsrum i Duvedshallen startade under våren 2019. Då arbetet påbörjades upptäcktes dolda fel i konstruktionen vilket gör att byggtiden förlängs. Samtliga upptäckta fel kommer att åtgärdas. Duvedshallen beräknas vara färdig i februari 2020.

Tidplan Duveds skola

Då uppförandet av Duveds nya skola är en omfattande och komplex byggnation så har tidplanen för projektet omarbetats för att säkerställa kvaliteten i alla delar. Intentionen i byggprojektet är att begränsa den negativa påverkan på elevernas skolgång i största möjliga mån. Därför kommer all in- och utflytt ske mellan läsåren. Rådande tidplan nu är att verksamheterna flyttar ut ur skolan efter vårterminens slut i juni 2020 och att verksamheterna flyttar in i den nya skolan till höstterminen 2022. 

Tillfällig skola under byggtiden

Under byggnationen av den nya skolan så kommer verksamheten att inhysas i tillfälliga lokaler. Planering av dessa lokaler pågår och då färdig lösning finns kommer detta att meddelas på här på are.se.