Duveds skola

Uppdaterad: 2020-01-29

Duveds skola håller just nu på att byggas ut för att ge plats åt fler elever. Duvedshallen byggs också om för att skapa fler omklädningsrum. Här hittar du sammanställd information om det pågående arbetet. Löpande information om skolans ordinarie verksamhet finns för berörda familjer på Unikum.

Bakgrund

I februari 2018 beslutade kommunfullmäktige i Åre kommun att investera i en om- och utbyggnation av Duveds skola. Det är en av de största investeringarna i Åre kommuns historia. Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2019 att tillskjuta medel till projektet. Den utökade budgeten möjliggör bland annat expansionsytor för skolans framtid alternativt andra verksamheter. I november 2019 beviljade samhällsbyggnadsnämnden bygglov för det planerade arbetet. Årehus är utförare i projektet. 

Vad planeras att ingå i om- och utbyggnationen?

Duveds skola har varit väldigt trångbodd de senaste åren samtidigt som elevantalet hela tiden har ökat. Skolan planeras att byggas ut för att ge plats åt 600 elever. Idag rymmer skolan, samt ett antal moduler, 400 elever. Utbyggnationen innefattar också ett tillagningskök, en matsal och bibliotek. Duvedshallen planeras också att byggas ut för att skapa fler omklädningsrum. 

Nuläge januari 2020

Arbetet med att uppföra Duveds nya skola fortsätter. Under skolåret så kommer inget arbete att ske inom dagens skolområde men vi påbörjar arbetet med de ytor som ligger utanför skolan och som senare kommer att ingå i Duveds nya skola och skolområde.

Under vecka 5 kommer en lyftkran att levereras till arbetsplatsen intill Duveds skola. Leveranser kommer att ske i två omgångar; dels tisdagen den 28 januari samt två leveranser torsdagen den 30 januari. Alla avlastningar kommer att göras från Karolinervägen direkt in på arbetsområdet, vilket innebär att inga transporter/inlastningar sker från skolans parkering. Vidare kommer leveranserna att ske utanför de tider som skolbussarna kör, det vill säga inga leveranser kommer att ske innan kl. 09.00.

Under vecka 6, onsdagen den 5 februari till fredagen den 7 februari, kommer kranmontage att ske. Detta innebär att en del arbeten kommer att göras på trottoaren längs Karolinervägen, dock inte under den tid som skolbussarna stannar här.

 

Lyftkranen kommer att placeras ungefär i cirkelns mittpunkt. Strecket visar på kranens längd och cirkeln på kranens räckvidd. Klicka på bilden för att förstora den.

Tidplan Duvedshallen

Arbetet med renovering och byggandet av två extra omklädningsrum i Duvedshallen startade under våren 2019. Då arbetet påbörjades upptäcktes dolda fel i konstruktionen vilket gör att byggtiden förlängs. Samtliga upptäckta fel kommer att åtgärdas. Duvedshallen beräknas vara färdig i februari 2020.

Tidplan Duveds skola

Då uppförandet av Duveds nya skola är en omfattande och komplex byggnation så har tidplanen för projektet omarbetats för att säkerställa kvaliteten i alla delar. Intentionen i byggprojektet är att begränsa den negativa påverkan på elevernas skolgång i största möjliga mån. Därför kommer all in- och utflytt ske mellan läsåren. Rådande tidplan nu är att verksamheterna flyttar ut ur skolan efter vårterminens slut i juni 2020 och att verksamheterna flyttar in i den nya skolan till höstterminen 2022. 

Tillfällig skola under byggtiden

Under byggnationen av den nya skolan så kommer verksamheten att inhysas i tillfälliga lokaler. Planering av dessa lokaler pågår och då färdig lösning finns kommer detta att meddelas på här på are.se.