skidåkare vid vattenfall

Onsdagen den 30 november beslutade kommunfullmäktige om Åre kommuns utvecklingsplan för 2023-2026. Utvecklingsplanen beskriver en plan över kommunens inkomster och utgifter för nästa år samt vilket resultat och mål som verksamheterna ska uppnå.

Budgeten för 2023 på totalt drygt 860 miljoner kronor innehåller satsningar för att öka lokalkapaciteten inom förskola, en ny samverkande organisation i Jämtland för e-arkiv, förbättrad beredskap samt uppräkning av nämndernas ramar med 6% för kompensation av kostnadsökningar.

Den styrande majoriteten (S, VV och V) gör dessutom en större prioritering för att stärka kommunen som en attraktiv arbetsgivare genom att avsätta medel till satsningar för att stärka personal och kompetensförsörjningen i kommunens olika verksamheter.

Med anledning av omvärldsfaktorer och de stigande priserna har kommunens ekonomiska förutsättningar blivit svårare de kommande två åren. Kommunens anställda kommer även få ett bättre pensionsavtal från 2023 men bidrar även till ökade kostnader under nästa år. Vanligtvis eftersträvar kommunen ett resultat om minst 2% för att klara av framtida investeringar men för 2023 har kommunen sänkt resultatmålet med drygt 1% Målet är att undvika kortsiktiga besparingar som kan försämra kommunens möjligheter till en hållbar kompetensförsörjning. Till 2024 är inriktningen att kommunen ska återgå till ett mål om 2%.

Utvecklingsområden för 2023

Kommunens tidigare majoritet beslutade om tre utvecklingsområden under året 2020. Dessa mål gäller även för 2023 innan nya mål beslutas för verksamhetsåren 2024-2027.

Välfärd genom samverkan

Genom samverkan med civilsamhället, näringslivet, andra kommuner, statliga verk och myndigheter samt regionen skapar vi bättre förutsättningar för att säkra och stärka välfärden. För att lyckas med välfärdens utmaningar behöver den interna samverkan i kommunen mellan våra olika verksamheter men också mellan politik och tjänstemannaorganisationen öka.

Det goda livet

Genom att skapa kapacitet i kommunens verksamheter och fortsätta utveckla en attraktiv kommun att bo och leva i samt genom ett större fokus på ökad sysselsättning skapas bättre förutsättningar för det goda livet.

I medborgarens tjänst

Genom en ökad medborgardialog, större individuell möjlighet att påverka och genom att se till att det vi gör fokuserar på medborgarnytta, så ser vi till att ta tillvara de enskilda bygdernas, företagens och individernas unika möjligheter att utvecklas. Det måste vara lätt att göra rätt som företag i vår kommun. Företagen är de som skapar utveckling och tillväxt vilket leder till mer skatteintäkter. För att kunna leverera till dem vi finns till för måste kommunen bli en bättre arbetsgivare och skapa bättre karriärvägar.

Vad händer nu?

Nu efter att kommunfullmäktige tagit beslut om kommunens budget ska nämnder fatta beslut om detaljbudget för samma period. Under oktober och november har kommunens alla verksamheter jobbat med att ta fram detaljbudget vilket ska beslutas i december 2022. Den nya budgeten börjar gälla från och med 1 januari 2023. Kommunens nya majoritet kommer i början på 2023 fastställa nya utvecklingsområden och utvecklingsmål för den kommunala verksamheten. Nämnderna kommer därefter arbeta med en genomförandeplan för mål och budgetperioden 2024–2027.   

Det här går dina skattepengar till

Skattesatsen för 2023 blir oförändrad och fastställs till 22,22 kr.

Så här fördelas en hundralapp i kommunalskatt utifrån Åre kommuns verksamheter:

  • Förskola, grundskola och gymnasieutbildning 49 kr
  • Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade 27 kr
  • Individ- och familjeomsorg 6 kr
  • Infrastruktur, räddningstjänst, kommunikation och näringsliv 5 kr
  • Kultur- och fritidsverksamhet 4 kr
  • Stadsplanering, miljö, gata och park 4 kr
  • Vuxenutbildning och SFI (svenska för invandrare) 2 kr
  • Affärsverksamhet inklusive VA (vatten och avlopp) 1 kr
  • Politisk verksamhet 1 kr
  • Arbetsmarknadsåtgärder och flyktingmottagande 1 kr