gång-cykelväg montage

Byggstarten för den planerade gång- och cykelvägen mellan Vik och Frönäset strax öster om Åre dröjer. När upphandling avslutades i slutet på maj var inkomna anbud betydlig högre än budget i Trafikverkets kalkyler.

Trafikverket behöver nu hitta alternativa sätt för att komma vidare i arbetet och för att kunna påbörja en ny upphandling. Detta arbete sker i samråd med Åre kommun och planen är fortfarande att den nya gång- och cykelvägen ska stå klar under 2022.

Sträckan mellan Vik och Frönäset är cirka 1,5 kilometer lång och utgör idag en flaskhals som skapar problem för såväl bilister som cyklister och gående. Det är ett smalt vägavsnitt där allt fler personer rör sig. Längs sträckan passerar även mycket tung trafik och i dagsläget finns det ingen avsedd plats för personer som går eller cyklar.

Åre kommun har tillsammans med Trafikverket, Region Jämtland Härjedalen samt Strukturfondspartnerskapet i Mellersta Norrland bidragit till finansieringen för den planerade gång- och cykelvägen.