Barn på förskola

Uppdaterad: 2019-11-15

Vi har tidigare informerat om att vi kommer öppna en tillfällig förskola vid namn Regnbågens förskola i lokalerna på Åre Continental Inn för att täcka behovet av förskoleplatser som finns i kommunen. Vi har nu fått en reviderad tidplan där det framgår att startdatumet för mottagande av barn behöver senareläggas till efter årsskiftet, vilket är några månader senare än vad vi tidigare har kommunicerat. Just nu inväntar vi besked från Årehus gällande exakt startdatum. Vi kommer löpande informera om hur detta utvecklar sig. 

Lokalerna som Regnbågens förskola ska husera i ligger några kilometer öster om Åre och lokalerna hyrs under en period på tre år. Initialt var vår förhoppning att kunna öppna Regnbågens förskola under november månad. I och med den reviderade tidplanen från Årehus, som är fastighetsansvarig, blir det alltså först efter årsskiftet som förskolan kan öppna. Anledningen till att startdatumet har flyttats fram beror på att olika byggprocesser och besiktningar har dragit ut på tiden.

Arbetet med rekrytering av personal är inne i slutskedet och här är det glädjande att informera om att vi har haft gott om sökande med god kompetens. 

Arbetet med att hitta ersättningsplatser för de som hade preliminärt startdatum i november vid Regnbågens förskola är nu genomfört och återkoppling har skett individuellt till respektive vårdnadshavare. För att detta skulle vara möjligt att genomföra med kort varsel togs beslut om att hantera Regnbågens placeringar genom avsteg från köreglerna, vilket regleras genom barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Beslutet grundande sig på att det annars inte hade varit möjligt att hitta ersättningsplatser för alla barn med placeringsstart i november.

Vad gäller för placering

I och med att vi har haft svårigheter att erbjuda platser till alla barn har det kommit upp många frågor om vad som gäller turordning till förskoleplats. Följande gäller:

Alla är välkomna att stå i Åre kommuns förskolekö, oavsett om familjen är skriven i kommunen eller inte. Barnet och minst en vårdnadshavare ska vara skriven i Åre kommun den dag förskoleplats erbjuds. Alternativt kan en överenskommelse ske mellan barnets hemkommun och Åre kommun gällande ersättning för förskoleplats, då det enligt skollagen är hemkommunen som har ansvar för att erbjuda förskola när vårdnadshavare så önskar.

Ansökan

Ansökan ska göras senast fyra månader innan plats önskas. Det finns ingen gräns för hur tidigt en ansökan om förskole- och fritidshemsverksamhet kan lämnas, men ködatum räknas tidigast fyra månader före önskat placeringsdatum. Vårdnadshavare kan erbjudas plats tidigast när barnet fyller ett år.

 

Ködatum styrs i första hand av önskat placeringsdatum, och i andra hand av när ansökan inkom. Vid placering försöker Åre kommun alltid tillgodose vårdnadshavares önskemål så långt det är möjligt. Tid för inskolning sker i samband med önskat placeringsdatum.

 

Förturer
Vårdnadshavare kan söka förtur för placering av ett barn. Följande förturskategorier används vid placering:

 

1. Ökning av tid för redan placerade barn.
2. Syskonförtur: Yngre syskon till ett redan placerat barn ges förtur till placering vid samma förskola. Åre kommun kan inte reservera plats längre än två månader.
3. Omplacering till annan förskola eller avdelning när det finns utrymme enligt Åre kommuns volymstidsberäkning.

Starta fristående förskola eller pedagogisk omsorg

I Åre kommun finns det också möjlighet att starta fristående förskola eller pedagogisk omsorg. Här hittar du mer information.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar? Kontakta barn- och utbildningskontoret via Åre kommuns kundtjänst: 0647-161 00