Under hösten 2022 initierade och deltog Åre kommun i en medborgarundersökning som genomfördes av Statistiska centralbyrån (SCB). Ett slumpmässigt urval av invånare i kommunen fick svara på en enkät om deras upplevelse av att leva och bo i Åre kommun, kommunens verksamheter och möjligheter till inflytande.

Resultatet från medborgarundersökningen är en viktig resurs för tjänstepersoner och politiker för att identifiera områden som fungerar, men framför allt var det finns utmaningar. SCB genomför regelbundet medborgarundersökningar i Sveriges kommuner, och den senaste undersökningen skickades ut till drygt 1000 invånare i Åre kommun. Av dem svarade 40 procent på enkäten.

Varför genomförs medborgarundersökningen?

Medborgarundersökningen är ett av flera instrument som kommunen kan använda för att identifiera utmaningar och förbättringsområden. Den ger också en bild av hur de svarande medborgarna ser på sin kommun och ger en tydlig indikation till tjänstepersoner och politiker om vad kommunen behöver förbättra.

Vilka har fått svara på enkäten?

Ett slumpmässigt urval av 1000 invånare i kommunen mellan 18 år och uppåt tillfrågades att besvara enkäten. Svarsfrekvensen blev 40 procent, vilket motsvarar 396 personer. Detta är cirka 4 procent av Åre kommuns totala befolkning.

Så ser medborgarna i Åre kommun på sin kommun

Medborgarundersökningen visar att invånarna i många avseenden är nöjda med kommunens verksamheter. Områden som fått genomgående höga betyg är arbetet med jämlikhet och integration, hemtjänst, möjligheterna till idrott och friluftsliv samt tryggheten som medborgarna känner i kommunen. 91,9 procent svarar också att de anser att kommunen är en bra plats att leva och bo i.

Utmaningar för förtroendet för tjänstepersoner och politiker

Medborgarundersökningen visar också att kommunen har utmaningar. Undersökningen pekar på ett förhållandevis lågt förtroende för tjänstepersoner och politiker, samt för styrningen inom vissa av kommunens verksamheter. Det låga förtroendet tas på största allvar både av politiker och tjänstepersoner.

- Undersökningen visar att det finns utmaningar både inom Åre kommuns verksamheter och i den politiska organisationen. För den nya majoriteten kommer arbetet med att skapa tillit och förtroende hos medborgarna vara prioriterat under den kommande mandatperioden, säger Martine Eng (S), kommunstyrelsens ordförande.

- De låga siffrorna är en stark indikation från våra medborgare. Vi behöver nu arbeta med att förbättra vår kommunikation med medborgarna, föra en tydligare dialog och förbättra vårt bemötande. När vi har förbättrat dessa delar är det också viktigt att börja leverera resultat. Resultatet är grunden för att kunna öka förtroendet för tjänstepersoner och politiker, säger Ola Skyllbäck, tillförordnad kommundirektör.

Sätt att påverka

Vill du följa, påverka och engagera dig i utvecklingen av Åre kommun kan du göra det på flera sätt, både vid kommunalvalet och mellan kommunval. Vi har samlat information om olika valmöjligheter för dig som är intresserad av att göra din röst hörd. 

Klicka här för att läsa mer om hur du kan påverka utvecklingen av Åre kommun

Mer information

Här hittar du resultatet av medborgarundersökningen