visselpipa illustration

Sedan slutet av 2021 finns en ny visselblåsarlag som innebär att företag och organisationer som har fler än 50 anställda och/eller verkar inom offentlig sektor ska ha en visselblåsarfunktion. 

I Åre kommuns visselblåsarfunktion kan anställda, förtroendevalda och andra med en arbetsrelation till kommunen eller till kommunens bolag, rapportera om misstanke om allvarliga missförhållanden i någon verksamhet. Syftet är att hen som har en misstanke om oegentligheter ska kunna rapportera på ett skyddat sätt om detta. Alla inkomna rapporter och meddelanden hanteras av en extern part på ett sätt som säkerställer konfidentiell behandling av anmälarens identitet.

Avsikten är inte att ta emot generella synpunkter på kommunens verksamheter utan det ska handla om grova oegentligheter, exempelvis misstanke om att en förtroendevald, en chef i ledande ställning eller en nyckelperson inom Åre kommun, har begått ett allvarligt fel.

Visselblåsartjänsten nås via den här sidan. Uppgifter om anmälaren är skyddade av sekretess och det finns ingen möjlighet att spåra den IP-adress anmälan kommer från. Rapporteringssystemet hanteras av extern, oberoende mottagare och rapporterna kommer att vara krypterade. Det är förbjudet för Åre kommun att vidta någon form av repressalier eller hindra åtgärder.

Film: Vad är visselblåsning och hur går rapporteringen till?

Mer information

Läs mer om visselblåsartjänsten här