Åre kommun samråder nu om ett planprogram för att utveckla en attraktiv och hållbar stadsdel i centrala Åre. Planprogrammet omfattar ett område på cirka 1,7 hektar och avgränsas i nordost av torghuset på Åre torg, i sydväst av Sankt Olavsvägen och stationshuset, i öster av Åregårdarna och Åregården och i väster av Villa Tottebo.

Samrådet innebär att berörda personer och aktörer bjuds in till insyn och möjlighet att lämna synpunkter. Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt.

Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna och skapa en struktur för bebyggelse och grönytor för att skapa en attraktiv och hållbar stadsdel i centrala Åre. Programmet ska behandla frågor som möjliggörande av permanentbostäder i centrala lägen, förbättring av gång- och cykelstråk samt att lyfta fram parken och tydliggöra den gamla stadsplanens stråk och siktlinjer.

Mer information

Läs mer om planprogrammet här