Bild: Brolägdan

En enig samhällsbyggnadsnämnd har den 25 mars beslutat att anta detaljplanen för Brolägdan – bostäder och parkering samt ny trafiklösning öster om Åre skola.

Syftet med detaljplanen är att skapa cirka 135 nya bostäder för permanentboende i centrala Åre. Bostäderna planeras uppföras som fem flerbostadshus med 7–10 våningar varav 2–3 plan per hus är suterrängvåningar. Fyra av de fem husen planeras för hyreslägenheter medan det femte planeras för bostadsrätter. Ett av hyreshusen anpassas för trygghetsboende.

Detaljplanen skapar även förutsättningar för lek och rekreation genom stora skyddade ytor mellan byggnaderna samt gångförbindelse mellan Kurortsvägen och Alphyddeområdet genom en gångbro över E14 och på så vis minska E14 barriäreffekt på byn.

– Vi får nu äntligen möjlighet att erbjuda ett större antal bostäder för permanentboende i centrala Åre by. Detta nära både samhällsservice och skola. Det här kommer att bli riktigt bra för Åre, säger Can Savran (C), kommunalråd och samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Ett beslut att anta en detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

När detaljplanen vunnit laga kraft medför den i princip en rätt att bygga i enlighet med planen, men den exakta utformningen av exploateringen hanteras vid bygglov. Bygglov söks av exploatören för området.

Mer information om detaljplanen.