eld sopor

Brukar du elda upp ditt avfall hemma på gården? Eller brukar du skölja penslarna i vasken efter att du har målat? Här presenterar vi några olika exempel på felaktig hantering av farligt avfall och hur du ska göra istället.

Farligt avfall är avfall som kan medföra skada för människors hälsa eller miljön. Det kan var brandfarligt, frätande eller giftigt. Därför är det viktigt att det farliga avfallet tas omhand på rätt sätt. I Åre kommun lämnar du ditt farliga avfall på FA-stationen i Järpen, läs mer här.

Skölja penslar i vasken 

Målarfärg ska alltid hanteras och omhändertas som farligt avfall. Det kan leda till stora problem om kemikalier som finns i färgen hamnar i avloppet, till exempel om man sköljer av använda målarpenslar under kranen. I reningsverken lever mikroorganismer vars uppgift är att rena avloppsvattnet. Om det blir stora mängder kemikalier i avloppsvattnet riskerar mikroorganismerna att dö vilket leder till att vattnet inte renas tillräckligt innan det släpps ut. På sikt kan den försämrade reningen bidra till syrebrist och övergödning i våra vattendrag. De kemikalier som hamnar i avloppet följer även de med ut i sjöar och vattendrag och kan tas upp av växter och djur. 

Farligt avfall lämnar du på FA-stationen i Järpen. 

Slänga farligt avfall i behållare för restavfall (brännbart) 

Farligt avfall ska inte slängas i sopkärl avsedda för hushållssopor. När soporna förbränns sker utsläpp av bland annat tungmetaller och andra farliga ämnen. Dessa sprider sig till mark, sjöar och vattendrag där de riskerar tas upp av växter och djur och till slut människor. Farligt avfall lämnar du på FA-stationen i Järpen.

Elda avfall hemma 

Om du har skräp från garaget eller hushållet som du vill göra dig av med – tänk på att du inte får elda upp det! Vid eldning riskerar du att sprida hälso- och miljöfarliga ämnen och att energin i avfallet går förlorad. Vid eldning uppstår giftiga rökgaser som människor kan exponeras för och efter eldning kan det finnas kvar föroreningar i marken. Askan kan innehålla farliga ämnen till exempel arsenik, kadmium, bly, kvicksilver och dioxiner. Ämnena kan påverka mark och vatten, vilket ger risker för dem som tar ut dricksvatten ur egen brunn och för dem som odlar grönsaker i trädgården. Det kan även påverka närliggande vattendrag. 

Lämna alltid ditt avfall i godkänd behållare på din närmaste återvinningsstation eller återvinningscentral. Farligt avfall lämnar du på FA-stationen i Järpen.

Slänga avfall i naturen

Hjälp till att stoppa de många små utsläppen – avfall och farligt avfall hör inte hemma i naturen! Bäst vore det att sluta använda produkter som ger upphov till farligt avfall, men om det inte går kan du som är privatperson lämna ditt farliga avfall kostnadsfritt på FA-stationen i Järpen. Många föremål som finns i våra hushåll innehåller ämnen som är farliga för hälsan och miljön. Dessa föremål räknas som farligt avfall och bryts ner långsamt eller inte alls. Detta innebär att de giftiga ämnen som en gång spridits i miljön kommer att finnas kvar under lång tid och kommer att göra skada under den tiden. Därför är det viktigt att det samlas in och tas om hand på ett korrekt sätt.