- bidra i arbetet mot att bekämpa invasiva arter.

artfakta.se kan du rapportera observationer av invasiva främmande arter, det vill säga arter som sprider sig snabbt och har en negativ inverkan på den biologiska mångfalden. En del arter finns redan i Sverige, några riskerar att komma hit och en del kommer troligen aldrig att hittas i Sverige.

Allmänhetens rapporter är viktiga för att kunna följa arternas förekomst och utbredning, framförallt på nya platser. Ju fler som rapporterar, desto bättre underlag får myndigheter, forskare och andra i arbetet med att förebygga fortsatt spridning. Vid rapportering är bild på arten är obligatorisk, liksom datum, fyndplats och kontaktuppgifter.

I Åre kommun finns till exempel jättebjörnlokan. Jättebjörnlokan (jättelokan) är mycket invasiv och konkurrenskraftig. Den kan tränga ut annan växtlighet och på så sätt hota den biologiska mångfalden. Växtsaften kan också ge svårläkta brännsår om man får den på huden och sedan vistas i solsken.

Mer info om jättebjörnlokan och hur du bekämpar den hittar du här.