Projektet ”Duvedsmodellen för lokalsamhällen 2.0” har beviljats 10 miljoner kronor från Vinnova. Målet för projektet är att Duved ska utvecklas till en självförsörjande landsortsby och innovationsmotor, som visar vägen för hur lokalsamhällen kan fungera som förebilder för hållbara livsmiljöer.

I projektet deltar Åre kommun, Årehus, Region Jämtland Härjedalen, det lokala civilsamhället och flera företag under ledning av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Medlen kommer från Vinnovas program ”Utmaningsdriven innovation” där breda konstellationer av företag, offentliga verksamheter, universitet och högskolor och organisationer i civilsamhället samarbetar långsiktigt för att möta samhällsutmaningar och bidra till att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Utöver stödet från Vinnova medfinansieras projektet från projektets partners med ytterligare 10,5 miljoner kronor vilket ger en total projektbudget på 20,5 miljoner kronor.

Mer information om projektet

Växande klyftor i livsvillkor mellan stad och landsbygd är en av Sveriges mest centrala utmaningar. Förändringarna har en direkt ogynnsam återverkan på offentlig och privat service, kulturutbud, arbete, transporter, bostäder, liksom i vikande tilltro till de demokratiska samhällssystemen.

Duved har tack vare sin lilla skala med 700 personer – med Duved Byförening som drivande kraft – möjlighet att bli modellskapare och visa vägen för framtidens by- och samhällsbyggnadsutveckling i Sverige. Landsbygdsatsningar genom innovation är idag framtidens stora och i hög grad outnyttjade möjlighet. Landsbygden utgör på så sätt utgångspunkten för ett nydanande hållbart samhälle som utgår från lokala aktörers visioner, erfarenheter och idéer.

Duvedmodellens innovativa kärna är den nya typ av samverkansplan – Styrning genom lokal samverkan – som projektet ska utveckla. Samverkansplanen ska aktivt engagera lokalsamhället till delaktighet och inflytande i den kommunala samhällsbyggnadsprocessen.

Duved är till skillnad från Åre inte en destinationsort, utan de insatser som ska genomföras i byn ska generera innovativa lokala lösningar på boende, arbete, matförsörjning, social service, kulturverk-samheter, cirkulär ekonomi, energisystem och direktdemokrati, som tillsammans utgör Duved-modellen. Därutöver ska insatserna fungera som prototyper, som underlag för fortsatt utveckling, via uppskalning för nationell och global spridning.

Projektet utmanar inrotade organisatoriska system med regelverk och normer som utgör hinder för att möta samhällsutmaningen. Målet över tid är att Duvedmodellen ska bidra med ett ömsesidigt utvecklande samspel med cirkulära strukturer och dynamiska värdekedjor som gagnar såväl land som stad.

Projektet avser att via fem arbetspaket utveckla och genomföra följande satsningar/prototyper som tillsammans utgör Duvedmodellen:

  • Styrning genom lokal samverkan
  • Boende
  • Försörjning
  • Livsmiljö
  • Digitalisering