Lärare och elever

Våren 2019 påbörjade vuxenutbildningen och Familjecentralen Hjärtat ett samarbete för att möjliggöra att nyanlända kan fortsätta läsa svenska för invandrare (SFI) även om de har små barn och är föräldralediga.

I början av samarbetet träffades föräldraklassen i öppna förskolans lokaler, men i och med att vuxenutbildningen flyttade till nya lokaler så bestämde man sig också att flytta föräldraklassen dit. Lektionssalarna är större och det finns en vinst i att vistas i samma lokaler som andra vuxenstuderande, både när det gäller samhörighet och umgänge.

Klassen träffas en gång i veckan och då har föräldrarna med sig sina barn. SFI-lärarna Inga-Maj Hedberg Bohman och Veronica Hammarfjäll ansvarar för lektionen och planerar den utifrån läroplanen, men de lägger även in moment kopplade till ämnesområdet ”Barn och föräldraskap”. Förskolepedagog Jenny Modén är med varje vecka och finns där för barnens skull, samtidigt som hon kan stötta föräldrarna i olika frågor eller hänvisa dem till familjecentralen och öppna förskolans ordinarie verksamhet.

Under hösten 2019 var det tolv elever som deltog i undervisning och flera av dem har skrivit nationellt prov med godkänt resultat. Eleverna är mycket positiva till att få gå på SFI under sin föräldraledighet eftersom det ger dem möjlighet att underhålla svenskan och lära sig mer svenska. Förutom själva språkundervisningen skapar lektionstillfällena ett mervärde genom att föräldrarna får en naturlig mötesplats där de träffar andra föräldrar med olika bakgrund och erfarenhet.