Den 9 februari fattade regeringen beslut om hur många nyanlända varje län ska ta emot på anvisning under 2017. Nu har samtliga länsstyrelser beslutat om kommuntal för 2017. 

De länstal som regeringen har fattat beslut om bygger på de tre parametrarna befolkningsstorlek, arbetsmarknad och sammantaget mottagande av nyanlända och asylsökande. Utifrån de länstal som regeringen fattar beslut om fattar länsstyrelserna därefter beslut om mottagande på kommunnivå. I sin bedömning får länsstyrelsen, utöver dessa parametrar, även ta hänsyn till bostadssituation i kommunerna. 

Kommuntalet gäller de personer som har fått uppehållstillstånd i Sverige och som inte på egen hand kan ordna boende. Åres kommuntal för 2017 är 50 nyanlända individer och består både av nyanlända med uppehållstillstånd samt kvotflyktingar.