Under 2015 konstaterades att Vision 2020 måste förnyas. Vissa av målsättningarna i visionen såg ut att kunna uppnås före 2020 vilket var skäl till att justera och skärpa tillväxtmålen. 

Det starkaste skälet  till en justering av Åres framtidsvision är kravet på en genomgående hållbar utveckling. De mått som står närmast måluppfyllelse är totalt antal gästnätter 760 000 av 828 000 =91% måluppfyllelse, gästnätter barmark 147 000 av 160 000 =92% måluppfyllelse och befolkningsutvecklingen  10 .560 av 10.820 = 97 % måluppfyllelse.

Åre har valt att formulera Vision 2035 : Europas mest attraktiva och hållbara alpina året runt destination.

En viktig kursändring är att integrera allt hållbarhetsarbete i det som ändå måste göras och inte driva miljöfrågorna som separat aktivitet. Åre har anslutit sig till The Global Sustainable Tourism Council (GSTC) vars protokoll mäter destinationen ur ett hållbarhetsperspektiv på ett 100- tal punkter. GSTC är en global sammanslutning där ca 1400 destinationer/företag är anslutna. Under 2014 genomfördes en hållbarhetsanalys av GSTC granskare Niel Rodgers och Dan Jonasson. Granskningen visar att Åre på flera punkter har en mycket hög nivå på hållbarhetsarbetet. I tidigare upplagor av Åres visionsarbete har samhällseffekterna som företagande, befolkningsutveckling etc. beräknats för hela kommunen vilket inte går att tillämpa idag. Alla effekter av tillväxtarbetet beräknas inom destinationen vilken avgränsas enligt kartbild. Avgränsningen skall tolkas mjukt.