Verksamheter ska ha den kunskap som krävs för att den egna verksamheten inte ska ge upphov till störningar för människor och djur. Detta gäller både buller som stör nattsömn och höga ljudnivåer som kan skada hörseln. Det är verksamhetsutövarens ansvar att se till att förhindra och vidta försiktighetsåtgärder för att störningar inte ska uppkomma.

Hälsoskyddets uppgift är att förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa. Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig (9 kap 3 § Miljöbalken). I alla sammanhang där frågor behandlas med stöd av miljöbalken ska hälsoskyddet beaktas. För arbetsmiljön finns särskild lagstiftning. Den direkta tillsynen över sådana hälsoskyddsfrågor som regleras i miljöbalken utövas av kommunerna.
Det gäller att förhindra att s.k. olägenhet för människors hälsa uppstår p.g.a. störande grannar, skällande hundar, dålig vedeldning och liknande störningar. Även inomhusmiljön är viktig; det ska t.ex. inte finnas mögel eller radon i bostaden. I hyresbostäder får det inte vara lägre än 18 grader och luftfuktigheten ska vara lagom.


Fastighetsägarens ansvar

Har du problem med inomhusmiljön skall du först kontakta fastighetsägaren. Denne har ansvaret för att fastigheten uppfyller de krav som ställs t.e.x. i en bostad.
Miljö- och byggnämndens ansvar: Är du inte nöjd med fastighetsägarens bedömning av problemet kan du vända dig till Miljö- och byggnämnden, som är tillsynsmyndighet för sådana frågor där risk för olägenhet för människors hälsa föreligger (miljöbalken).