Traktor

Svevia har uppdraget att sköta vinterväghållningen åt Åre kommun på kommunala gator och vägar. Svevias underentreprenör är Reaxcer.

Snöröjning och halkbekämpning

Kommunen ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av gator, vägar, allmänna parkeringar och torg där kommunen är väghållare i följande byar: Storlien, Duved, Åre, Järpen. Prioritering sker av huvudgator, bussgator och skolvägar. Snöröjning utförs med väghyvel, lastbil och traktor.

Snöröjning kommer huvudsakligen att ske under ordinarie arbetstid 07.00 - 16.00.
Åtgärdstiden för respektive plogdistrikt är max 8 timmar. I Åre centrum under högsäsong är åtgärdstiden max 4 timmar. Snöröjning påbörjas vid 4 cm snödjup och får inte överstiga 8 cm. Då snödrev förekommer samt vindhastigheten överstiger 8 m/s tillåts dock 16 cm snödjup. Gatans bredd får minskas till 5 meter under vintern.

Gator och vägar som inte är kommunala snöröjs och sandas av den som är väghållare, exempelvis Trafikverket eller enskilda vägsamfälligheter.

Trottoarer i samhällenas centrala delar sandas och snöröjs av respektive fastighetsägare.

Snöbortforsling

Bortforsling av snö sker endast när det krävs av trafiksäkerhets- och framkomlighetsskäl.
Vid bortforsling kommer snön att transporteras till godkänd snötipp alternativt bäras med lastmaskiner till angränsande parkmark.

Isrivning

Isrivning med väghyvel eller lastmaskin görs om gatan blivit spårig och ojämn. Om upplastning av issträngen ej sker i anslutning till arbetet ska kommunen öppna fastighetsinfarterna.

Fastighetsägarens ansvar

Snösträngen vid fastighetsinfarterna öppnas inte vid plogning utan det ansvarar fastighetsägaren för själv. Snö från tomtmark får inte läggas ut på gatumark. Om så sker kommer fastighetsägaren att debiteras för bortforsling av snön.

Gångbanor och trottoarer i samhällenas centrala delar snöröjs genom respektive fastighetsägares försorg. Snö från gångbanor kan läggas vid trottoarkanten men får inte läggas ut på gatumark.
Gångbana och trottoar, som snöröjs och gränsar mot fastighet, ska vid halka sandas av fastighetsägaren. Sand för endast detta ändamål får av fastighetsägaren fritt avhämtas på följande platser:

Järpen: Vid återvinningscentralen i Järpen. Sand kan hämtas i sandlådan som finns vid grindarna vid infarten till ÅVC.
Åre: Sandlåda vid Reaxcers kontor Solbringsvägen 4.

Frågor om skador orsakade av snöröjningsfordon mm besvaras direkt av entreprenören Svevia

För ytterligare upplysningar:

Svevia
Journummer: 0647-169 27  Numret är vidarekopplat till Svevias driftområde Krokom.

Åre kommun
Kundtjänst: 0647-161 00