Kommunen är avsvarig för att ta hand om allt hushållsavfall. Slam räknas som ett hushållsavfall. När det gäller slamtömning har kommunen upphandlat en entreprenör som ska utföra slamtömningen. Slamtömning för hushåll sker vanligen en gång per år efter en planerad turlista.

För att underlätta arbetet för vår entreprenör är det viktigt att röja vägen fram till och runt brunnen. Slambilen väger 25 ton, därför är det viktigt att hålla vägen i gott skick och fri från ris och kvist. Vi strävar efter att dra så lite slang som möjligt för att ge entreprenören en bättre arbetsmiljö.

Slambrunnar upp till 6 m3 avvattnas. Det innebär att hela innehållet i brunnen sugs upp för att avvattnas i slambilen och vattenfasen spolas sedan tillbaka till brunnen. I och med att vi avvattnar slammet kan vi minska transporterna.

Innehållet i slutna tankar samt slambrunnar över 6 m3 slamsugs utan avvattning. Verksamheter med mycket stor slambrunnsvolym behöver kontakta slamtömningsentreprenören före tömning och göra en överenskommelse om hur tömningen ska gå till.

I toaletten får du bara spola ned kiss, bajs och toalettpapper.

OBS! Tork-, våt-, tvättservetter, trasor, sanitetsartiklar och andra ej nedbrytbara produkter får inte spolas ner i avloppet eftersom det orsakar problem vid slamtömningen.

Tänk på att brunnslock av betong är väldigt tunga och bör bytas ut. Ett betonglock som är cirka 75 cm i diametern och 6 cm tjockt väger ca 75 kg.

icon Föreskrifter om avfallshantering i Åre kommun (117.78 kB)

I Åre kommun ska alla slambrunnar tömmas minst varannat år enligt §25 renhållningsordningen, slutna tankar varje år och BDT (bad, dusch och tvätt)-vatten så ofta att en god funktion upprätthålls, minst en gång vart fjärde år.

Undantag/dispenser från slamtömning kan medges i vissa fall:

1. I det fall en fastighet inte nyttjas under en sammanhängande tid av minst 12 månader förutsatt att anläggningen är fungerande och nyligt tömd (§34 renhållningsordningen).

 pdf Ansökan dispens slamtömning pga obebodd fastighet (72 KB)

2. I det fall när en fastighet anses obebolig, vatten saknas, avloppet pluggat eller liknande. Till ansökan ska bilder bifogas som visar på fastighetens skick (§35 renhållningsordningen).

 pdf Ansökan dispens slamtömning pga obebolig fastighet (72 KB) 

3. I det fall när en fastighet nyttjas sparsamt av särskilt skäl, kan dispens sökas från en tömning. Dispens kan medges för sluten tank om nivålarm finns och för en väl fungerande trekammarbrunn med efterföljande rening (§36 renhållningsordningen). Finns anmärkning på en anläggning medges inga undantag eller dispenser.

 pdf Ansökan dispens slamtömning ang sparsamt nyttjande (72 KB)

4. Eget omhändertagande av latrin, kökskompost och urin från separationstoalett kan efter anmälan till miljöavdelningen tas omhand på den egna fastigheten eller i en gemensam anläggning för fler närliggande fastigheter, om det kan ske på ett annat sätt, som är betryggande för människors hälsa och för miljön (§12 renhållningsordningen).

 pdf Anmälan eget omhändertag av latrin, kökskompost mm (16 KB)

5. Eget omhändertagande av slam från WC eller BDT kan ansökas hos miljöavdelningen om särskilda skäl finns (§30 renhållningsordningen). Om spridning av gödsel ska ske på åkermark ska Naturvårdsverket föreskrifter DNFS 1994:2 om slam följas.

pdf Ansökan dispens eget omhändertagande av slam (102 KB)

pdf Naturvårdsverkets slamföreskrifter (79 KB)

För handläggning av anmälan/ansökan dispens debiteras en avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige, för 20016 är 1 100 kr.

Enskilda avloppsanläggningar

Du kan själv regelbundet kontrollera funktionen på din slambrunn. Detta gör du till exempel genom att inspektera T-rör eller fördelningsbrunn. I T-rör och i fördelningsbrunn ska det vara en klar vattenfas, det vill säga inget slam med undantag precis efter tömning då en liten slammängd kan förekomma.

Infiltration

En väl fungerande infiltration minskar avloppsvattnets innehåll av bakterier, fosfor och kväve mm. En bristfällig infiltration kan vara orsakad av flera olika faktorer. Det kan bero på att rötter från sly och träd växt in i infiltrationen, hög grundvattennivå i området eller dåliga markförutsättningar för att infiltrera. Det kan även vara en följd av bristfällig slamavskiljning, dvs. att slam följer med in i infiltrationen som sätts igen.

Något som många inte är medvetna om är att en infiltrationsanläggning har en begränsad livstid. Efter 10-15 år avtar funktionen i marken, den blir mättad med de föroreningar som den tar upp från spillvattnet. Ni bör kontrollera marken regelbundet efter 10 år. Det är många faktorer som påverkar infiltrationens livslängd t.ex. utformning, belastning, markförhållande etc.

Mellanväggar och T-Rör

En fungerande slambrunn avskiljer flyt- och bottenslam i 2 eller 3-kamrar. Om mellanvägg(ar) saknas eller är trasig i brunnen så riskeras igensättning av infiltration eller markbädd. T-röret gör att det bara är vatten som kan ta sig vidare till infiltrationen och avsaknaden av ett T-rör kan leda till problem med infiltrationen.

Slamtömningsturlista

Zon 6 Hallen – kommungränsen (maj)
Zon 1 Mattmar – Mörsil (juni)
Zon 2 Järpbyn och runt Kallsjön (juli)
Zon 5 Arvesund – Hammarnäs – Bydalen (augusti)
Zon 3:2 Storlien – Såå (september)
Zon 3 Såå – Brattland (september/oktober)
Zon 4 Undersåker – Edsåsdalen – Järpen (oktober) 

Dessa tider är preliminära och förändringar kan komma att ske. Vi skickar ut ett aviseringsbrev ungefär 14 dagar innan slamtömningen börjar i ert område.

Tungt lock

För att slamtömningen ska kunna utföras med en god arbetsmiljö så rekommenderar vi att brunnslock inte skall väga mer än 25 kg om det behöver lyftas. Om locket kan skjutas åt sidan utan att lyftas kan en vikt på 40 kg accepteras. Barnsäkerhetsaspekter måste alltid beaktas när det gäller brunnslock. För att vara helgarderad rekommenderas att någon form av låskonstruktion alltid finns på brunnslocket.

Tömning av brunnen

I Åre kommun har vi upphandlat slamsugningsfordon som avvattnar slammet direkt vid anläggningen och spolar tillbaka vattnet för att minska transporterna. Slamsugningsfordonet som avvattnar slammet vid anläggningen kan tömma ca 20 brunnar innan det är dags att tömma bilen jämfört med slamsugningsfordonet som inte avvattnar slammet, den måste tömma bilen efter ca 4-6 anläggningar, självklart beroende på brunnarnas storlekar. 

Det är viktigt att se till att vägen fram till anläggningen är ordentligt röjd från kvistar och grenar innan slamsugningsfordonet kommer. Det är ett rullande reningsverk med en massa slangar och reglage på utsidan av bilen som kan komma till skada.

Avvattningstekniken

I Åre kommun töms slambrunnar upp till 6 m3 med mobil avvattningsteknik, vilket innebär att behandlingen av slammet kan utföras direkt vid fastigheten. Metoden går ut på att hela brunnsvolymen sugs upp i slambilen, och där vattenfasen sedan skiljs från fasta partiklar och slam. Efter avvattningsprocessen så återförs vattenfasen till Er brunn tillsammans med syre och mikroorganismer, vilket gör att brunnens funktion återställs direkt efter tömningen. Tömningstekniken ger minskade transporter eftersom vattenfasen inte behöver transporteras till slambehandlingsanläggningen och att fler brunnar kan tömmas innan slambilen behöver åka och tippa.