Ett arbete pågår för att undersöka om det går att skapa en nationalpark i området Vålådalen-Sylarna-Helags i västra Jämtland.

En stor del av arbetet har inledningsvis genomförts av en så kallad beredningsgrupp. Den består av representanter för Bergs kommun, Åre kommun, samebyarna Handölsdalen, Mittådalen och Tåssåsen, Sametinget, Jämtland Härjedalen Turism, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen Jämtlands län.

Beredningsgruppens organisationer ska nu avgöra om nationalparksprocessen ska fortsätta eller avslutas. Här under hittar du beredningsgruppens förslag till mål, syfte och preliminär övergripande inriktning för en eventuell nationalpark.

Den fullständiga texten till överenskommelsen om mål, syfte och preliminär övergripande inriktning finns på www.valadalen-sylarna-helags.se.
 

• Att bevara områdets natur- och kulturvärden.

• Att bevara förutsättningarna för renskötseln i området.

• Att bevara förutsättningarna för att uppleva området.

Syftet med nationalparken är att bevara ett storslaget fjällandskap, med pågående renskötsel och höga natur- och upplevelsevärden, i väsentligen oförändrat skick.

• Inga begränsningar av renskötselrätten görs.

• Ekonomiskt och kulturellt betydelsefull jakt (på till exempel älg och ripa) tillåts, liksom skydds- och licensjakt på stora rovdjur.

• Jakt kan begränsas av hänsyn till renskötsel, natur eller friluftsliv.

• Handredskapsfiske fortsätter att vara tillåtet och upplåts i området.

• Det skapas 1–3 större zoner utan upplåten jakt eller fiske, alltså områden där jakt- och fiskekort inte gäller. Sammanlagt bör dessa utgöra 25 procent av nationalparkens areal.

• Samebymedlemmars jakt och fiske begränsas inte.

• Allmänheten får köra snöskoter på befintliga skoterleder. Inga nya skoterleder tillkommer och inga befintliga läggs ned.

• Flygning och terrängkörning begränsas om det behövs för att uppnå nationalparkens syfte.

• Allemansrätten begränsas om det behövs för att uppnå nationalparkens syfte. Det skulle kunna ske genom att exempelvis rätten att cykla begränsas i delar av nationalparken.

• Under tider som är särskilt känsliga för renskötseln kan tillträdesförbud tillämpas i delar av nationalparken.

• Nya byggnader och anläggningar för turistverksamhet får endast byggas på lämpliga ställen, och bara om de inte negativt påverkar nationalparkens mål och syfte.

• Nationalparken förvaltas av en nationalparksdelegation på länsstyrelsen. Nationalparksdelegationen ska säkerställa att berörda lokala och regionala aktörer är delaktiga i beslut som handlar om förvaltningen av nationalparken.