Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Det är därför viktigt att det vatten vi dricker och använder i matlagning med mera är av god kvalitet och det är ett av kommunens mål.

Flera områden inom Åre kommun är anslutna till ett kommunalt vattennät. Kontroller med regelbunden provtagning sköts av tekniska avdelningen. Om du har kommunalt vatten och vill veta vattenkvaliteten eller vilka halter det är av något ämne så kontaktar du tekniska avdelningen.

En del fastigheter är anslutna till olika former av gemensamhetsanläggningar. Här svarar huvudmannen (till exempel samfällighetsförening) för vattentäkten och för kontroller och kvalitet.

Fastighetsägare med eget vatten ansvarar själv för sin vattenkvalitet. På miljöavdelningen kan du hämta provtagningsflaskor utan kostnad. Du kan också hämta eller beställa flaskor direkt från det laboratorium du väljer. Vattenprovet ska hållas kylt och lämnas in på ett laboratorium, kostnaden får du själv stå för.

Socialstyrelsens allmänna råd om försiktighetsmått för dricksvatten (SOSFS 2003:17) rekommenderar en vattenanalys vart tredje år om anläggningen används till  en- eller tvåfamiljsfastighet och en gång per år där vattenanläggningen förser många hushåll med vatten. Vid misstanke om eller vid en märkbar kvalitetsförändring bör en särskild undersökning göras.

För större anläggningar (över 50 personer eller över 10 m³ producerat vatten per dygn) och anläggningar som levererar vatten till en kommersiell eller offentlig verksamhet gäller istället drickvattenföreskrifterna och andra krav på egenkontroll, provtagning med mera. Vattenanläggningen ska då även godkännas eller registreras enligt Livsmedelslagstiftningen.