Bild: Matavfall

Under 2018 har vi drivit ett projekt där utsorterat matavfall från livsmedelsverksamheter längs E-14 sträckan Duved-Mörsil har samlats in för biogasproduktion.

Insamling och utsortering av matavfall blir nu en permanent del i kommunens avfallshantering. Utbyggnaden av insamlingen kommer att ske etappvis och områdesvis fram till första januari 2021.

År ett fokuseras matavfallsinsamlingen till sträckan Duved- Mörsil. Insamlingen omfattar verksamheter, större event, och flerhushåll som bostadsrätts- och samfällighetsföreningar. Under år två är målet att utöka insamlingen i etapper och områdesvis inom kommunen, både från verksamheter, flerhushåll och enskilda hushåll. Mer information kommer att läggas ut på kommunens informationskanaler när det är dags att påbörja utsorteringen etapp- och områdesvis.

Att sortera ut matavfall är ett enkelt sätt att göra en insats för miljön. Om matavfallet sorteras ut i stället för att läggas i soppåsen kan avfallet behandlas biologiskt och omvandlas till miljövänlig biogas och biogödsel. Biogas används som bränsle för fordon och biogödsel som växtnäring i lantbruket.