Mapp Bygga/riva

pdf Anmälan enligt PBF 6kap 5§

6383 nedladdningar

Ansökan avser konstruktion, VA-Installation, eldstad/rökkanal, brandskydd, ventilation och andra anmälningspliktiga ärenden.

pdf Anmälan strandskyddsdispens

1313 nedladdningar

Ansökan avser dispens för att bygga eller ändra byggnader inom ett strandskyddat område.

pdf Ansökan bygglov

7179 nedladdningar

pdf Ansökan förhandsbesked

1947 nedladdningar

pdf Ansökan om tillfälligt vattenuttag

196 nedladdningar

pdf Ansökan rivningslov

1780 nedladdningar

pdf Begäran slutbesked

1454 nedladdningar

pdf Klagomål nedskräpning

730 nedladdningar

pdf Klagomål ovårdad tomt

654 nedladdningar

pdf Översiktlig utredning för vatten och avlopp

701 nedladdningar

pdf Skyltlovsansökan

1985 nedladdningar

Med hjälp av denna blankett kan du söka skyltlov