Foto: Utbyggnad av Duveds skola

Antagande av detaljplan för utbyggnad av Duveds skola och idrottshall på fastigheten Hamre 2:40 med flera i Duved by

Planens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av Duveds skola, Duvedshallen med tillhörande idrottsplats, bostäder, gång- och cykelstråk samt säkra och funktionella trafiklösningar.

Förslaget bedöms vara förenligt med både översiktsplanen för Åre kommun (2017). Detaljplaneförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan eller betydande påverkan på kulturmiljö, landskaps- och stadsbilden. En miljöbedömning genomförs därför inte. Detaljplanen upprättas med standardförfarande.

Planen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden 2019-04-02.

Antagandehandlingar

pdf Plankarta (617 KB)

pdf Planbeskrivning (1.40 MB)

pdf Illustrationskarta (3.42 MB)

pdf Granskningsutlåtande (256 KB)

 

Granskningshandlingar

pdf Underrättelse (186 KB)

pdf Plankarta (595 KB)

pdf Planbeskrivning (1.41 MB)

pdf Illustrationskarta (1.42 MB)

pdf Samrådsredogörelse (600 KB)

Samrådshandlingar

pdf Följebrev (142 KB)

pdf Plankarta (517 KB)

pdf Illustrationskarta (369 KB)

pdf Planbeskrivning (656 KB)

pdf Undersökning om betydande miljöpåverkan (235 KB)

Utredningar

pdf Påverkan på planområdet från Lerån, vattenflödet, ras, skred och slamströmmar 2019-02-01 (5.37 MB)

pdf Buller 2018-08-20 (790 KB)

pdf Risk farligt gods 2018-08-31 (2.42 MB)

pdf Dagvatten del 1, 2018-08-24 (669 KB)

pdf Dagvatten del 2, 2018-12-12 (3.83 MB)

pdf Geoteknisk markteknisk, komplettering 2018-08-22 (1.02 MB)

pdf Geoteknisk markteknisk 2017-06-22 (235 KB)

pdf Geoteknisk markteknisk, bilaga 1 2017-06-22 (170 KB)

pdf Geoteknisk markteknisk, bilaga 2 2017-06-22 (635 KB)

pdf Geoteknisk utredning, komplettering 2018-08-21 (693 KB)

pdf Geoteknisk utredning 2017-02-22 (327 KB)

Fastighetsförteckning och grundkarta lämnas ut på begäran.