Foto: Utbyggnad av Duveds skola

Åre kommun samråder nu om ett förslag till detaljplan på fastigheterna Hamre 2:40 med flera i Duved by.

Planens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av Duveds skola, Duvedshallen med tillhörande idrottsplats, bostäder, gång- och cykelstråk samt säkra och funktionella trafiklösningar.

Förslaget bedöms vara förenligt med både översiktsplanen för Åre kommun (2017). Detaljplaneförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan eller betydande påverkan på kulturmiljö, landskaps- och stadsbilden. En miljöbedömning genomförs därför inte. Detaljplanen upprättas med standardförfarande.

Samråd pågår till och med 2018-09-30.

Samrådshandlingar

pdf Följebrev (142 KB)

pdf Plankarta (517 KB)

pdf Illustrationskarta (369 KB)

pdf Planbeskrivning (656 KB)

pdf Undersökning om betydande miljöpåverkan (235 KB)

Utredningar

pdf Buller 2018-08-20 (790 KB)

pdf Risk farligt gods 2018-08-31 (2.42 MB)

pdf Dagvatten, del 2018-08-24 (669 KB)

pdf Geoteknisk markteknisk, komplettering 2018-08-22 (1.02 MB)

pdf Geoteknisk markteknisk 2017-06-22 (235 KB)

pdf Geoteknisk markteknisk, bilaga 1 2017-06-22 (170 KB)

pdf Geoteknisk markteknisk, bilaga 2 2017-06-22 (635 KB)

pdf Geoteknisk utredning, komplettering 2018-08-21 (693 KB)

pdf Geoteknisk utredning 2017-02-22 (327 KB)

Fastighetsförteckning och grundkarta lämnas ut på begäran.