Åre kommun samråder nu om ett planprogram på fastigheterna Mörviken 1:63 med flera i Åre by. 

Då utveckling av olika fastigheter inom ett område angränsande till den norra delen av Kabinbanevägen pågår, ser vi ett behov av att upprätta ett planprogram för att utreda önskad vidare utveckling för området. Ett planprogram är ett dokument som redovisar kommunens visioner och målsättningar för ett särskilt område. Planprocessen är en prövning där ett områdes lämplighet för ett ändamål utreds och där de som berörs av förslaget ges möjlighet till insyn och påverkan vid flera tillfällen.

Det övergripande syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningar, skapa en struktur för bebyggelse och grönytor samt ta fram målsättningar för programområdet. I programmet utreds vilken användning av marken som är lämplig samt vilka faktorer som påverkar detta. Syftet är också att med hjälp av planprogrammet kunna applicera principer för att få till stånd en eller flera detaljplaner inom och möjligtvis i anknytning till planprogrammets område. Vidare är syftet med det förslag som planprogrammet presenterar att bidra med inspel till hur de gestaltningsprinciper som hanterats i planprogrammet kan tolkas till en framtida möjlig exploatering.

Samrådstid:

Samråd har skett mellan 2018-06-25 och 2018-07-29. Synpunkter och kommentarer har sammanställts och besvarats i den samrådsredogörelse som finns under rubriken ”Handlingar” nedan.

Handlingar:

pdf Följebrev (144 KB)

pdf Planprogram (6.95 MB)

pdf Samrådsredogörelse (203 KB)

Utredningar:

pdf Geoteknisk undersökning (1002 KB)

pdf Markteknisk undersökning (2.20 MB)

 

Fastighetsförteckning lämnas ut på begäran.