Illustration på en byggnad

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra flerbostadshus i östra delen av Tegefjäll. Det aktuella området ligger mellan E14 och Årevägen. Planförslaget innebär att det kan byggas sammanlagt cirka 150 lägenheter inom ett område mellan E14 och Årevägen. De nya byggnaderna kommer att uppföras i tre våningar.

Granskning (2018-09-21 till och med 2018-10-05)

Utredningar och bilagor finns längst ner på sidan.

pdf Underrättelse (296 KB)

pdf Plankarta (1.17 MB)

pdf Illustrationskarta (1.84 MB)

pdf Planbeskrivning (1.21 MB)

pdf Samrådsredogörelse (500 KB)

pdf Behovsbedömning (220 KB)

Samråd (2018-06-01 till och med 2018-06-22)

Utredningar och bilagor finns längst ner på sidan.

pdf Följebrev (295 KB)

pdf Plankarta (370 KB)

pdf Illustrationskarta (1.97 MB)

pdf Planbeskrivning (2.11 MB)

Utredningar och bilagor

pdf Lokaliseringsprövning strandskydd (1.22 MB)

pdf Riskutredning ÅF 2017-08-24 (1.21 MB)

pdf Bullerutredning ÅF 2018-08-13 (3.19 MB)  

pdf Geoteknisk undersökning, Fjälludden, 2017-12-14 (809 KB)

pdf Dagvattenutredning Sweco 2018-08-17 (2.07 MB)

pdf Bilaga 1 Mörviken dagvattenutredning 2018-08-17 (353 KB)