Syftet med detaljplanen är att möjliggöra flerbostadshus i östra delen av Tegefjäll. Det aktuella området ligger mellan järnvägen och E14.

Planförslaget innebär att det kan byggas sammanlagt cirka 180-190 lägenheter. Av dessa föreslås 150 lägenheter i elva flerbostadshus på området mellan väg 638 och E14. Dessa byggnader ska vara i tre våningar inklusive en suterrängvåning. Söder om väg 638 föreslås det mellan 30-40 lägenheter. Dessa får uppföras i två våningar.

Samråd 2018-06-01 till och med 2018-06-22

Handlingar

pdf Följebrev (295 KB)

pdf Plankarta (370 KB)

pdf Illustrationskarta (1.97 MB)

pdf Planbeskrivning (2.11 MB)

pdf Behovsbedömning (205 KB)

Utredningar och bilagor

pdf Riskutredning ÅF 2017 08 24 (1.21 MB)

pdf Bullerutredning del 1 ÅF 2018 02 21 (15.01 MB)

pdf Bullerutredning del 2 ÅF 2018-02-21 (19.85 MB)

pdf Bullerutredning del 3 ÅF 2018 02 21 (20.07 MB)

pdf Geoteknisk undersökning, Fjälludden, 2017 12 14 (809 KB)

pdf Dagvattenutredning steg 1, Sweco 2017 12 08 (728 KB)

pdf Dagvattenutredning steg 2, Sweco 2018 04 04 (1.42 MB)

pdf Bilaga 1 Mörviken dagvattenutredning 2018 04 04 (571 KB)