Illustrationsbild Totten

Underrättelse om granskning av förslag till detaljplan för bostäder och gata i Åre by på fastigheten Totten 4:1.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder. Byggnaderna ska utformas med hänsyn till den villakaraktär samt värdefulla miljö som finns kring Åre gamla kyrka. Byggnaderna ska utformas med ett tak som inte bländar friluftslivet på fjället. Utformningen ska även anspela till den stadsmässighet som är Åre bys kännemärke och styrka som turistort, redan 1907 lyftes detta fram i de första Åreprojektet. Syftet är även att säkerhetsställa del av befintlig trottoar som gata med kommunalt huvudmannaskap.

Förslaget bedöms vara förenligt med både översiktsplanen för Åre kommun (2017) samt den fördjupade översiktsplanen (2005). Detaljplaneförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan eller betydande påverkan på kulturmiljö, landskaps- och stadsbilden. En miljöbedömning genomförs därför inte. Detaljplanen upprättas med standardförfarande.

Granskning pågår till och med 2018-11-18

Granskningshandlingar

pdf Följebrev (184 KB)

pdf Plankarta (278 KB)

pdf Planbeskrivning (744 KB)

pdf Illustrationskarta (335 KB)

pdf Samrådsredogörelse (366 KB)

Samrådshandlingar

pdf Följebrev (145 KB)

pdf Plankarta (276 KB)

pdf Illustrationskarta (332 KB)

pdf Planbeskrivning (553 KB)

pdf Behovsbedömning (182 KB)

 

Utredningar

pdf Geoteknik (4.95 MB)

pdf Dagvatten (1.23 MB)

pdf Trafikbuller (378 KB)

pdf Trafikbuller bilaga 1 (264 KB)

pdf Trafikbuller uppdaterad 2018-09-21 (631 KB)

 

(Fastighetsförteckning och grundkarta lämnas ut på begäran.)