Granskning av förslag till detaljplan för fiskodling inom fastigheten Västgård 1:1 i Kall, Åre kommun. Planområdet omfattar del av fastigheten Västgård 1:1 i Kall och omfattar cirka 3 hektar.

Syftet med detaljplanen är att skapa utrymme för en landbaserad fiskodling. Verksamheten kräver även tillstånd enligt miljöbalken. 

Planens genomförande antas medföra en betydande miljöpåverkan, så en miljöbedömning genomförs och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats. Strandskydd avses att upphävas inom planområdet.

Planförslaget bedöms inte avvika från översiktsplanen.

pdf Följebrev kungörelse (303 KB)

pdf Planbeskrivning (3.07 MB)

pdf Illustration (318 KB)

pdf Plankarta  (288 KB)

pdf Miljökonsekvensbeskrivning (1.51 MB)  

pdf Geoteknik borrpunkter (128 KB)

pdf Markteknisk undersökningsrapport Hygget (734 KB)

pdf PM Geoteknik Hygget (272 KB)

pdf Grundkarta (172 KB)

pdf Naturvärdes inventering 3 områden (1.60 MB)

pdf Arkeologisk utredning 3 områden (672 KB)