Detaljplanens syften är flera, dels att flytta en väg, Älgstigen, (lokalgata) västerut för att rymma ytterligare två avdelningar på förskolan Kotten samt skapa en större friyta/skolgård för förskolan. Andra syften är att förnya detaljplanen för Undersåkers skola med utökad byggrätt för skolbyggnad samt säkerställa en god friyta/skolgård.

Planbesked

Protokoll från SBN.pdf

Behovsbedömning

Behovsbedömning Stamgärde 3.92 SBN 170405

Samråd

(till och med 2017-05-19)
Samrådshandlingar:
Följebrev.pdf
Plankarta.pdf
Planbeskrivning.pdf
Illustrationsplan.pdf

Granskning

(till och med 2017-07-19)
Granskningshandlingar:
Underrättelse.pdf
Samrådsredogörelse.pdf
Plankarta.pdf
Planbeskrivning.pdf
Illustrationsplan.pdf

Utredningar:

VAD-utredning
VAD-utredning bilaga 1
VAD-utredning bilaga 2

Antagande

Överklagan
Laga kraft