Bild på Country Club

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder i byggnaden som är känd som Country Club. En mindre tillbyggnation av länken mellan Country Club och Åregården tillåts för att byggnaden ska få ett mer enhetligt uttryck. Förändringen ska genom väl genomtänkt gestaltning bidra till att byggnaden får en tydligare kulturhistorisk läsbarhet. Det är av stor vikt att byggnadens kulturhistoriska värden bevaras.

Samråd (2018-11-28 till och med 2018-12-21) 

Utredningar och bilagor finns längst ner på sidan. 

Illustration över planprocessen

Handlingar

pdf Plankarta (1022 KB)

pdf Illustrationskarta (331 KB)

pdf Planbeskrivning  (852 KB)

pdf Behovsbedömning (202 KB)

pdf Följebrev (204 KB)

Utredningar och bilagor

pdf Kulturmiljöanalys, antikvarisk förundersökning 2018-07-10 (4.70 MB)