Detaljplanens syfte är att inom planområdet tillskapa hotellstugor och samlingslokaler i anslutning till Copperhill Mountain Lodge, utefter en sammanhållen led på Förberget. Sammantaget bedöms inte förslaget strida mot Översiktsplan för Åre kommun (2017). Detaljplanen upprättad med standardförfarande.

Antagandehandlingar

pdf Plankarta (654 KB)

pdf Planbeskrivning (1.17 MB)

pdf Granskningsutlåtande (108 KB)

Granskning (2018-04-27 t.o.m. 2018-05-18)

pdf Underrättelse (72 KB)

pdf Samrådsredogörelse (349 KB)  

pdf Plan- och genomförandebeskrivning (1.22 MB)

pdf Plankarta (524 KB)

pdf Illustrationskarta (820 KB)

pdf Grundkarta (433 KB)

Samråd (t.o.m 2018-01-31)

pdf Följebrev (63 KB)

pdf Planbeskrivning samråd Copperhill A2 (1.55 MB)

pdf Plankarta samråd Copperhill A2-L (674 KB)

pdf Illustrationskarta (807 KB)

pdf Grundkarta (433 KB)

pdf Behovsbedömning (134 KB)

Utredningar

pdf Naturvärdesinventering (1.85 MB)

pdf PM Artskydd 2018-02-23 (89 KB)  

pdf PM Brandskydd (426 KB)

pdf PM Geoteknik (698 KB)

pdf Markteknisk undersökningsrapport (2.29 MB)

pdf Geokarta G101 (179 KB)

pdf Geokarta G102 (73 KB)

pdf Geokarta G103 (111 KB)

pdf Geokarta G104 (75 KB)

pdf Geokarta G105 (84 KB)

pdf Geokarta G106 (72 KB)

pdf Förslag VA-lösning (41 KB)

pdf Utredning Vattenförsörjning (839 KB)